Eindhovens Dagblad 01-12-2003

'Gemeente Cranendonck is nu aan zet'

Voorlopig nog geen station Maarheeze

Maandag 1 december, MAARHEEZE - Er komt voorlopig geen NS-station in Maarheeze. Het jaar 2006, dat begin vorig jaar door ex-gedeputeerde Jan Boelhouwer (nu PvdA-Kamerlid) genoemd werd als het jaar waarin mogelijk een NS-station in Maarheeze geopend zou kunnen worden, is niet haalbaar. Dat bleek vrijdag tijdens het werkbezoek van een delegatie van de PvdA-fractie in de Provinciale Staten (PS).

Volgens PvdA-Statenlid Rob Althuizen is nu vooral de gemeente aan zet. 'Ze had misschien al wat meer initiatief kunnen nemen. De gemeente moet niet het initiatief aan het SRE laten.' Voor Cranendonck ziet hij als belangrijke taak om met cijfers te bewijzen dat een station in Maarheeze rendabel kan zijn voor de NS. 'Daarvoor moet aangetoond worden dat er gemiddeld dagelijks duizend reizigers gebruik van maken. De gemeente gebruikt nu nog cijfers van tien jaar geleden, waarin uitgegaan wordt van 450 reizigers. En daarmee kom je niet op de meerjarenplanning van het ministerie', aldus Althuizen.

Hij ziet nog mogelijkheden als gemeente, SRE en provincie de handen ineen slaan. Volgens hem is een provinciale bijdrage van ongeveer vier miljoen euro mogelijk. 'Als nu ook de gemeente en het SRE willen meebetalen om ervoor te zorgen dat de lijn geëxploiteerd kan worden, moet je als overheid van goeden huize komen om dat te negeren.'

Volgens Althuizen is het dan wellicht mogelijk om de meerjarenplanning van het ministerie gewijzigd te krijgen. 'Maar het initiatief moet wel van de gemeente uitgaan. Er moeten eerst nieuwe cijfers komen waaruit blijkt wat er aan reizigers verwacht kan worden.'

De gemeenteraadsfractie van de PvdA stelt binnenkort vragen om de gemeente tot actie aan te zetten. 'En bij een volgend bezoek - misschien al volgend jaar - bekijken we hoe de stand van zaken is, wat we bereikt hebben, en hoe we samen verder kunnen komen.'

Eindhovens Dagblad 07-11-2003

College Cranendonck herverdeelt takenpakket

Vrijdag 7 november, BUDEL - Het vernieuwde college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck heeft woensdag de portefeuilleverdeling vastgesteld. Dit was nodig omdat H. Balk (Cranendonck Actief!) als nieuwe wethouder tot het college toetrad, als opvolgster van de in september afgetreden F. Bakens.

In het vernieuwde college hebben burgemeester B. Meinema en wethouder W. Engelen er wat taken bij gekregen. De portefeuille die Bakens had en die algemeen als 'zwaar' werd beschouwd, is wat lichter geworden en wordt overgenomen door Balk. Wethouder J. van Tulden houdt nagenoeg dezelfde portefeuille als hij al had.

Burgemeester Meinema houdt openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding in zijn portefeuille. Ook blijft hij verantwoordelijk voor de economische stimulering, grensoverschrijdende en bestuurlijke samenwerking en public relations van de gemeente. Hij krijgt als nieuwe taken het bouw- en woningtoezicht, de monumentenzorg en het milieu en afval.

Wethouder W. Engelen ging al over openbare werken, gemeente-eigendommen, verkeer en vervoer. Ook was hij al verantwoordelijk voor de kermis in de verschillende Cranendonckse kernen. Hij krijgt er de taken op het gebied van woningbouw en bestemmings- en structuurplannen bij, waardoor hij het hele ruimtelijke ordeningspakket onder zijn beheer heeft.

Wethouder Van Tulden houdt de post financiën en belastingen, onderwijs, werk en inkomen en blijft verantwoordelijk voor gemeentelijk personeel en de organisatie. Wethouder Balk krijgt de portefeuille Welzijn en Cultuur (inclusief gezondheidszorg en zorgbeleid), sport en recreatie en het buurtbeheer. Het college heeft ook afspraken gemaakt over de 'voortrekkersrol' bij grote projecten. Zo is burgemeester Meinema de eerstverantwoordelijke bij projecten als Actief Bodembeheer de Kempen, Airpark II, het Billy Bird-pretpark, de Centrumvisies, het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck, De IJzeren Rijn, het bestuurscentrum en de samenwerking binnen het Land van Weert en Cranendonck. Wethouder Engelen is de voortrekker bij de projecten van de Randweg-Zuid, de Reconstructie van het buitengebied, het station Maarheeze en de uitbreiding van het winkelcentrum in Maarheeze.

Wethouder Van Tulden houdt de voortrekkersrol bij het Kindzorgcentrum in Maarheeze en het KICK!-project en wethouder Balk speelt eerste viool bij de totstandkoming van het Gezondheidscentrum in Budel, het Harry Derckx-sportcomplex, de woonzorgcomplexen in Budel en Maarheeze en de jeugdcampagne tegen zinloos geweld.

Eindhovens Dagblad 10-12-2002

SRE denkt dat halte fileleed kan verlichten tijdens werk aan verdubbeling randweg Eindhoven

Regiobestuur ijvert voor NS-station in Maarheeze

Door Els Potsma
Dinsdag 10 december, MAARHEEZE - Het regiobestuur gaat zich hard maken voor een NS-station in Maarheeze. Het station zou volgens P. Smetsers, portefeuillehouder Verkeer van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), uitkomst kunnen bieden als vanaf 2005 de verbreding van de randweg Eindhoven voor lange files gaat zorgen.

Smetsers zegt 'nu al zenuwachtig' te zijn voor de gevolgen die de wegwerkzaamheden voor het verkeer op de A2 en de A67 zullen hebben. 'Als wij er voor kunnen zorgen dat de automobilisten op een heel elegante manier bij Maarheeze van de snelweg kunnen en redelijk snel het station kunnen bereiken, dan is dat een verlichting voor het overige verkeer op de randweg.'
Het SRE probeert Rijkswaterstaat bondgenoot te maken in de plannen. 'Als wij samen het belang van dit station kunnen aantonen bij het ministerie, dan staan we een stuk sterker. Ook zullen we op die manier de NS beter van de noodzaak ervan kunnen overtuigen.' De laatste tellingen van de NS zouden volgens Smetsers uitwijzen dat er te weinig animo onder reizigers zou zijn om een station in Maarheeze te rechtvaardigen. 'Maar als een station deze functie kan vervullen tijdens die werkzaamheden en als je de infrastructuur in een regio aanzienlijk kunt verbeteren door er één handzaam stationnetje bij te bouwen, dan zijn dat twee redenen om er heel serieus naar te kijken.' Smetsers zegt dat het station rond 2005 of 2006 gestalte zou moeten krijgen. 'Het bouwen is niet het grootste knelpunt. Maar de bereidheid en de middelen zouden er dan toch wel moeten zijn. Anders mist het ook zijn doel als de werkzaamheden aan de randweg beginnen.'

Eindhovens Dagblad 10-12-2002

Cranendonck overlegt met regio

'Overlast van vrachtverkeer verminderen'

Dinsdag 10 december, BUDEL - Verkeerswethouder W. Engelen van de gemeente Cranendonck hoopt dat de intensievere samenwerking met Weert, Nederweert en Hunsel ertoe leidt dat er ook een oplossing wordt gevonden voor de overlast van het vrachtverkeer dat uit België door Budel naar de A2 rijdt. Ook hoopt hij het draagvlak voor een NS-station in Maarheeze te verbreden.

Op 13 december is er een ambtelijk overleg van de vier gemeenten met Belgische collega's uit onder meer Hamont. Verkeer is dan één van de agendapunten. De gemeente Cranendonck zal daar de overlast van vrachtverkeer uit België in de kern Budel aankaarten. Engelen: 'Het vrachtverkeer zou in België al bij Lozen omgeleid kunnen worden langs de Zuid-Willemsvaart, naar het Airpark en dan naar de A2.' De gemeente Weert richt haar aandacht op de verbindingen met Helmond, Venlo en het Belgische achterland. 'We zijn alle verkeersknelpunten aan het inventariseren', zegt verkeerswethouder R. Verheggen. 'We onderzoeken onder andere de verbindingen met Helmond, Venlo en het Belgische achterland.'

Aantrekkelijk

'De aansluiting tussen Weert en Nederweert en het Belgische achterland is natuurlijk aantrekkelijk voor bedrijven die zich hier vestigen,' aldus Verheggen. 'Maar níet als ze daar de wegen vol leggen met drempels of wegversmallingen. Dat moeten we allemaal op elkaar afstemmen.' Engelen is van plan ook het NS-station dat in Maarheeze moet komen opnieuw op de agenda te zetten. 'Het SRE heeft zich daar al achter geschaard, nu moeten we de steun voor dat plan zien te verbreden.'

Eindhovens Dagblad 30-10-2002

Info-avond IJzeren Rijn mogelijk al snel

Minder forse ozb-stijging Cranendonck

Woensdag 30 oktober, BUDEL - De onroerendezaakbelasting (ozb) in Cranendonck hoeft komend jaar met slechts vier procent te stijgen in plaats van met zeven zoals de bedoeling was. Ook hoeft er geen ton bezuinigd te worden. Dat stelt het college van B en W in de beantwoording van schriftelijke vragen van de raadsfracties over de begroting voor 2003.

De reden van het goede nieuws is dat Cranendonck komend jaar meer geld van het Rijk krijgt dan was verwacht. De voorgenomen stijging van de ozb met zeven procent en de bezuinigingen, samen goed voor 211.000 euro gemeentelijk inkomen, kunnen hierdoor worden geschrapt. De ozb wordt wel aan de inflatie aangepast. Die is op vier procent gesteld. Dit melden burgemeesters en wethouders in hun eveneens schriftelijke beantwoording van de ingediende vragen. Komende dinsdag wordt de begroting 2003 verder afgehandeld tijdens een speciale raadsvergadering.

IJzeren Rijn

Er komt een tweede informatie-avond over de gevolgen van de komst van de IJzeren Rijn, de goederenspoorlijn die Antwerpen en het Duitse Roergebied via Budel-Schoot met elkaar gaat verbinden. Volgens het college hebben Railinfrabeheer en het ministerie van Verkeer en Waterstaat onlangs toegezegd dat deze avond komt voordat het ontwerp-tracébesluit voor de spoorlijn openbaar wordt gemaakt. Dat wordt al in januari verwacht. Het is echter onzeker of deze termijn wordt gehaald, omdat het kabinet is gevallen. De demissionaire status van het kabinet verhindert minister De Boer (LPF) van Verkeer mogelijk om de onderhandelingen hierover met zijn Belgische collega af te ronden, stelt het college van Cranendonck. B en W komen wel enigermate tegemoet aan het verzoek van Cranendonck Actief om geld opzij te zetten om de komst van de IJzeren Rijn goed voor te kunnen bereiden. Dat wordt echter geen 50.000 euro, zoals de fractie vroeg, maar een vijfde daarvan. Verder meldt het college dat een NS-station voor Maarheeze er pas na 2006 kan komen. Eerst bekijkt het ministerie van Verkeer, in samenspraak met Cranendonck en het SRE, of zo'n station wel bestaansrecht heeft. Dat onderzoek kan nog een hele poos duren, aldus het college

Eindhovens Dagblad 27-02-2002

Gedeputeerde Boelhouwer:

'Maarheeze krijgt snel NS-station'

MAARHEEZE - Als het een beetje meezit, heeft Maarheeze in 2006 een eigen NS-station. De provincie heeft hiervoor al plannen ingediend bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van de gemeente wordt wel verwacht dat er geïnvesteerd wordt in de bereikbaarheid van het station.

Dat zei gedeputeerde Jan Boelhouwer (PvdA) gisteravond op een PvdA-informatieavond in de Smeltkroes. Boelhouwer, die openbaar vervoer in zijn portefeuille heeft, vertelde dat Maarheeze in de plannen die bij het ministerie ingediend zijn, een voorhaltestation krijgt. De mogelijke bouw van het station heeft alles te maken met de totale provinciale aanpak van het railverkeer. Vanuit Breda gaan in 2006 shuttles zeer frequent en met hoge snelheid rijden naar Rotterdam, Schiphol en Amsterdam. Passagiers moeten vanuit de grote Brabantse steden snel naar Breda vervoerd kunnen worden en vanuit het platteland moet er weer een snelle aanvoer naar de steden komen. Maarheeze past in dit plan als aanvoerstation voor Eindhoven.

Reactie

Het voorstel dat de provincie bij het ministerie heeft ingediend, is daar volgens Boelhouwer goed ontvangen. 'Binnen drie maanden hadden we al een reactie. Normaal duurt dat enkele jaren', aldus Boelhouwer. De provincie moet nu een aantal vragen beantwoorden. Boelhouwer verwacht dit eind 2002 gereed te hebben. 'Maar daarna is ook de gemeente aan zet. De gemeente zal duidelijk moeten maken dat ze wil investeren in de infrastructuur.' Zo moet de gemeente zorgen voor goede en voldoende fietsenstallingen en voor voldoende parkeerruimte. Verder moet ervoor gezorgd worden dat ook de bussen van het openbaar vervoer het station aandoen en wel op tijden die goed aansluiten op de vertrektijden van de treinen. Boelhouwe: 'Als de gemeente de bereidheid heeft om daarin te investeren komt er in Maarheeze een station.'

Eindhovens Dagblad 13-12-2001

Rapport regionale ondernemersorganisaties dringt ook aan op betere bereikbaarheid

Bedrijfsleven snakt naar technisch personeel

CRANENDONCK/WEERT - Het bedrijfsleven in Weert en omgeving heeft een grote behoefte aan technisch geschoolde arbeidskrachten. Ook hoopt het dat de bedrijventerreinen beter bereikbaar worden, en het wil één loket waar het regionale bedrijfsleven met vragen terecht kan. Verder wordt onder meer nog eens gepleit voor de heropening van het station in Maarheeze.

Het is te lezen in het rapport 'Een hoge dunk voor het Land van Weert en Cranendonck' dat gisteren is aangeboden aan de vier gemeentebesturen in dat gebied. Het is een strategische visie die is ontwikkeld door de Kamer van Koophandel Noord- en Midden-Limburg, de Lifffe Organisatie van Zelfstandige Ondernemers (LOZO), de Limburgse Werkgeversvereniging, de Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie en het Ondernemerscontact Cranendonck. Deze organisaties staken de koppen bij elkaar omdat ze vonden dat de politiek in de regio's Weert, Nederweert, Hunsel en Cranendonck te weinig over de gemeentelijke én de provinciale grenzen heen keek. Het bedrijfsleven zoekt technisch opgeleide mensen om daarmee technische vacatures op korte termijn te kunnen invullen. Daartoe zouden arbeidskrachten uit Oost-Europa kunnen worden aangetrokken. C. Kok, voorzitter van de LOZO: 'Het is belangrijk dat er personeel wordt gezocht in één land. Je hebt dan te maken met één taal en één cultuur. Dat is makkelijker dan dat je met verschillende nationaliteiten te maken hebt.' P. Dormans van de Kamer van Koophandel denkt er hetzelfde over. Hij ziet wel iets in een buitenlandse zusterstad die arbeidskrachten levert die hier al dan niet permanent in de regio komen wonen. Om te bereiken dat jongeren op langere termijn kiezen voor een technische opleiding en in de regio aan de slag gaan, willen de bedrijven dat er voorlichting over technische beroepen wordt gegeven op de middelbare scholen. Een school die op middelbaar niveau technisch onderwijs geeft, sluit mooi aan bij de strategische visie van de ondernemers. Een andere speerpunt uit het rapport is de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. 'Eindhoven is een hogedrukketel', aldus Dormans. 'Het loopt daar vast, met name het verkeer. De problemen rond de randweg moeten worden opgelost. Dan worden wij ook beter bereikbaar.' Ook de bereikbaarheid van het nieuwe cluster bedrijventerreinen Kampershoek-Noord, Kampershoek in Weert en de Pannenweg in Nederweert moet worden verbeterd, aldus de ondernemers. Het vertrekoverschot van jongeren is volgens Kok een 'groot probleem'. 'Je ziet dat veel jongeren in Eindhoven gaan studeren en ook in die regio werk vinden. Ze komen dus niet meer terug. Dat moeten we zien op te lossen.' Door woningbouw en meer sociaalculturele voorzieningen hopen de samenwerkende organisaties net afgestudeerden warm te maken voor een baan en een woning in de regio. Verder willen de organisaties dat er een regionale ontwikkelingsmaatschappij wordt opgezet: één loket in de regio, aanspreekpunt voor de ondernemers en een instantie die nieuwe bedrijven werft.

BN/DeStem 30-05-2001

Unieke samenwerking NS en provincie

'Brabant moet de trein in'

Van onze verslaggever
30 mei 2001, DEN BOSCH - In 2010 moeten in Brabant minimaal 10 tot 15 procent méér mensen per openbaar vervoer (trein en bus) reizen dan nu. De Nederlandse Spoorwegen en de provincie doen samen onderzoek om het openbaar vervoer te bevorderen én te verbeteren. Duidelijk is al wel dat het hsl-knooppunt Breda straks een extra dimensie aan die gewenste groei zal geven.

In het onderzoek wordt ook aangegeven waar en hoeveel nieuwe NS-stations in Brabant kunnen komen. West-Brabant heeft daarbij geen prioriteit.

Gisteren tekenden de NS en gedeputeerde A. Boelhouwer (PvdA, Openbaar Vervoer) een intentieverklaring voor hun samenwerking. Brabant is de eerste provincie waarmee de NS een dergelijke samenwerking aangaat. Beide partijen trekken elk 200.000 gulden uit voor dit onderzoek. De provincie en de vijf grootste Brabantse gemeenten zullen de NS ook nauw betrekken bij hun plannen voor het BrabantStadSpoor, een hoogwaardige en snelle nieuwe railverbinding tussen Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Helmond.

De provincie en NS hebben verder afgesproken samen op te trekken in het bepleiten van de plannen voor verbetering van het openbaar vervoer in deze provincie bij het Rijk.

In een toelichting op de intentieverklaring zei gedeputeerde A. Boelhouwer gisteren dat Breda door de aansluiting op de hsl in de toekomst ongetwijfeld één van de belangrijkste vervoersknooppunten van Noord-Brabant wordt. "Als je straks in drie kwartier van Breda naar het centrum van Amsterdam kunt reizen, breng je heel andere vervoersstromen op gang." Via Breda krijgt heel Brabant straks ook een razendsnelle verbinding met het buitenland. Daarmee krijgt het openbaar (trein-)vervoer een forse impuls.

Dat alternatief voor de auto biedt de trein op dit moment nog geenszins. In Brabant wordt relatief veel met de auto gereisd met als gevolg dat de files (op de A16 en rond Eindhoven en Den Bosch) ook razendsnel toenemen. Het openbaar vervoer in Noord-Brabant is momenteel goed voor 9 procent van alle reizigerskilometers. Dat cijfer ligt landelijk op 14 procent.

Een verbetering van het treinvervoer kan niet los worden gezien van andere maatregelen, zoals de hoogwaardige buslijnen (de zogenaamde HOV, tussen Etten-Leur en Breda en Breda en Oosterhout bijvoorbeeld) Want zonder een goede bereikbaarheid van de NS-stations kan het treinvervoer niet groeien.

Volgens Boelhouwer is de NS tegenwoordig wel veel en vaak negatief in het nieuws, maar de provincie kan er toch niet omheen met de NS samen te werken.

Binnen één jaar moet er nu een plan op tafel liggen met concrete afspraken tussen NS en provincie. De eerste nieuwe stations verrijzen in Tilburg (Reeshof), Tilburg-Noord, Helmond en Maarheeze. Pas later komt een nieuw 'voorhalte'-station in Breda (op de lijn naar Tilburg) in beeld.

Commissaris van de Koningin Houben stelde bij deze gelegenheid in de hal van het provinciehuis een informatiezuil voor het openbaar vervoer in gebruik. De zuil was een geschenk van NS voor de kersverse samenwerking met Brabant.

Eindhovens Dagblad 08-03-2001

Mits geld ten goede komt aan platteland

Dorpen niet gekant tegen regiofonds

Donderdag 8 maart. EINDHOVEN - De plattelandsgemeenten in Zuidoost-Brabant zeggen niet bij voorbaat nee tegen een verzoek van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) om mee te betalen aan regionale projecten. Ze suggereren dat een nieuw fonds, waaruit met name projecten gefinancierd worden die ten goede komen aan het platteland, een goede opvolger zou zijn voor de zogenoemde Stimulusbijdrage.

Het geld in de Stimulusfonds wordt aangevuld met Europese subsidie. Omdat aan deze subsidiestroom een einde komt, komt er binnenkort ook een einde aan de Stimulus-bijdrage van gemeenten in Zuidoost-Brabant. De bestuurders van de plattelandsgemeenten doen nog geen uitspraak over de hoogte van de bijdrage aan een eventueel nieuw fonds. Voor Stimulus betalen ze nu 11,50 gulden per inwoner.

Negen gemeenten in het stedelijk gebied dragen al hun steentje bij aan het Financieringsschap van het regiobestuur. Daaruit wordt meebetaald aan bovenlokale projecten zoals de aansluiting van de autosnelweg A 50 bij Son. De gemeenten die meebetalen zijn Eindhoven, Helmond, Best, Geldrop, Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

De andere gemeenten liepen tot nu toe niet warm voor het Financieringsschap, omdat ze bang waren dat ze er te weinig of niets voor terug zouden krijgen.

Burgemeester J. Jorritsma van Cranendonck ziet wel voordelen in uitbreiding van het Financieringsschap. Hij weet ook al wel een paar projecten in zijn gemeente die voor medefinanciering in aanmerking komen. Zo noemt hij een nieuw station in Maarheeze en het nieuwe bedrijventerrein Duurzaam Industriepark Cranendonck.

Eindhovens Dagblad 30-01-2001

Burgemeester heeft 'goede hoop'

Maarheeze gaat actie voeren voor komst station

Dinsdag 30 januari. MAARHEEZE - Maarheeze heeft tal van goede argumenten vóór de komst van een station in het dorp. Dat zegt burgemeester J. Jorritsma van Cranendonck, die dan ook 'goede hoop' zegt te hebben dat het station er komt.

Hij wil zich de komende tijd samen met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) inzetten voor de komst van het NS-station. 'We moeten samen een vuist maken richting Den Haag', zegt hij. 'Het is geen gemakkelijke opgave, maar zeker niet onmogelijk. We geloven er in. Het station is een lang gekoesterde wens van het gemeentebestuur en ik heb goede hoop dat het er komt.'

Deze hoop werd vorige week gesterkt door de aankondiging van het SRE dat er een nieuw onderzoek komt naar de haalbaarheid van een station in Maarheeze. De organisatie betoogt dat een station er voor kan zorgen dat het wat minder druk wordt op de snelweg A2, die pal naast het dorp ligt.

Aansluiten

'Elke ochtend is het hetzelfde', zegt Jorritsma. 'Elke ochtend moet je vanuit Maarheeze achteraan aansluiten bij de file van twintig kilometer. Ook het busvervoer naar bijvoorbeeld Weert is een ramp. Je doet enorm lang over een kleine afstand. In heel Cranendonck gaat de vlag uit op de dag dat besloten wordt dat Maarheeze een station krijgt.'

Volgens de burgemeester zouden dagelijks tussen de zes- en zevenhonderd mensen gebruik maken van het station. 'Dat komt aardig in de buurt van de normen van de NS. Overigens past een station ook goed binnen de dienstregeling.'

Eenvoudig

Jorritsma denkt aan 'een eenvoudige opstapplaats, een eenvoudig perron'. 'Dat hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Met zo'n twee tot drie miljoen gulden ben je er al. Bovendien hebben we in Maarheeze de ruimte. Op de plek waar eerst het oude station was, aan de Stationsstraat, is ruimte genoeg, ook voor een aantal parkeerplaatsen.'

De gemeente Cranendonck gaat de komende tijd overleg voeren met de NS en het SRE over het onderwerp. 'We gaan met een goed verhaal en krachtige argumenten naar Den Haag', aldus Jorritsma. Hij put ook hoop uit de gang van zaken rond de Tilburgse wijk Reeshof: de Tweede Kamer dwong vorige maand minister Netelenbos twaalf miljoen gulden bij te dragen aan het station Reeshof, alhoewel er twijfels waren over het aantal gebruikers. Jorritsma: 'We zullen er veel energie in steken.'

Eindhovens Dagblad 23-01-2001

Regiobestuur SRE wil minder drukke A2

Studie naar haalbaarheid station in Maarheeze

Dinsdag 23 januari. MAARHEEZE - Maarheeze krijgt in de toekomst mogelijk weer een eigen NS-station. Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) gaat onderzoeken of het haalbaar is een NS-station te bouwen in het dorp omdat zo'n voorziening er voor kan zorgen dat het wat minder druk wordt op de snelweg A2, die pal naast Maarheeze ligt.


In de zomer van 1992 werden de laatste brokstukken van het vroegere station van Maarheeze opgeruimd.
(Foto fotopersbureau Van de Meulenhof)
Samen met de provincie en Rijkswaterstaat gaat het SRE de voor- en nadelen op een rijtje zetten. Het vroegere station van Maarheeze werd ruim veertig jaar geleden gesloopt. Begin jaren negentig werden de laatste perronresten afgebroken, om de grond te kunnen saneren.

Volgens Theo Dijk, coördinator Verkeer en Vervoer van het SRE, is de aanleiding van het onderzoek de toenemende drukte op de A2 tussen Leenderheide en Weert. 'Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar om daar wat aan te doen, bijvoorbeeld het verbreden van de weg', zegt Dijk. 'De komende jaren wordt er een verkennende studie uitgevoerd naar wat de beste oplossingen zijn. En het vervoer per spoor is natuurlijk een prima alternatief voor de auto.'

Normen

Twee jaar geleden deed het SRE overigens ook al een studie naar de haalbaarheid van een station. Toen bleek dat er niet meer dan 450 mensen dagelijks gebruik van zouden maken. NS Reizigers hanteert echter een ondergrens van duizend personen, wat betekent dat het SRE flink zou moeten meebetalen aan het zes miljoen gulden kostende NS-station.

In hoeverre de organisatie in de buidel wil tasten, wil Dijk niet zeggen. 'Zo ver zijn we nog niet. Ik zou niet te vroeg juichen. Maar het station staat nu wel in een iets ander daglicht. Je moet de trein zien als alternatief voor de auto, en daarom vinden we dat NS niet te strak moet moet vasthouden aan de norm van duizend personen.'

Het SRE gaat nu aan de hand van verkeersmodellen bekijken hoeveel mensen gebruik zouden gaan maken van het station. 'Nee, we gaan geen enquête houden in Maarheeze. Als je zomaar mensen vraagt of ze met de trein willen rijden, zeggen ze waarschijnlijk toch nee. Het wordt een modelstudie aan de hand waarvan je kan inschatten hoeveel mensen er met de trein gaan reizen.'

De studie omvat alle verkeersstromen in het gebied, en zal dan ook ettelijke jaren gaan duren.