Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 06-11-2005

Standpunten algemene beschouwingen

Aanstaande dinsdag 8 november vindt de begrotingsbehandeling van de gemeente Cranendonck voor 2006 plaats. Daarbij heeft elke politieke partij gereageerd op de begroting zoals die door het College van B&W is voorgesteld. Het station Maarheeze is in dit voorstel als pm-post opgenomen. De verschillende partijen hebben op het begrotingsvoorstel gereageerd. Hieronder een overzicht van wat zij hierover zeggen:

ELAN
Het Station Maarheeze is opgenomen in deze begroting. Weliswaar als pm-post maar dit is gezien de staat waarin dit project verkeert een logische keuze. Structureel heeft de gemeente gezien haar financiële situatie hiervoor geen middelen beschikbaar. Maar incidenteel, moet volgens ELAN, de gemeente ook een bijdrage leveren. Wanneer de beslissing wordt genomen dat het station Maarheeze er komt en er duidelijkheid bestaat over de hoogte van de investeringen dan kan de gemeente Cranendonck door een onttrekking uit het fonds Bovenwijkse Voorzieningen deze bijdrage leveren.

Cranendonck Actief!
Eind februari 2005 is de businesscase “station Maarheeze” gepubliceerd. Uit dit onderzoek blijkt dat station Maarheeze een financieel positief resultaat op zou kunnen leveren. Deze uitkomst was interessant genoeg voor het SRE, provincie Noord-Brabant en Gemeente Cranendonck om verder te gaan. Zij hebben dan ook aan NS en ProRail een verzoek gedaan om na te gaan of een stop in Maarheeze in de dienstregeling is inpasbaar is. De verwachting is dat eind dit jaar (2005) begin volgend jaar meer duidelijkheid is. In de begroting van 2007 zullen we dan ook met een investering rekening moeten gaan houden.

CDA
Het waard de kansen voor Station Maarheeze te ondersteunen, gezien het resultaat van onderzoeken. Door ambtelijke capaciteit in te zetten voor station Maarheeze en dit als doelstelling, en met middelen, in de programmabegroting op te nemen kan voortgang worden gemaakt.

PvdA
Het NS-station Maarheeze moet toegevoegd worden aan het lijstje met projecten. Om als gesprekspartner serieus genomen te worden dient een bedrag geoormerkt te worden, waarmee een voorziening of reserve gevormd wordt. Het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen kan hiertoe gedeeltelijk ingezet worden: het station betreft met recht een bovenwijkse voorziening, zelfs enigermate een ‘bovenkernse’ voorziening. Aangezien het om oormerken gaat en niet om besteden, heeft dit op deze manier voor de begroting 2006 geen effect. In 2006 dient met deze fondsvorming een start gemaakt te worden ter grootte van een bedrag van €150.000.

VVD
Wij zijn van mening dat als zowel College als Raad achter dit plan staan, dat dat dan ook moet blijken uit de begroting en er een bedrag opgenomen moet worden om aanloopkosten in 2006 en volgende jaren te kunnen voldoen en een reservering vast te leggen indien het sein op groen komt voor het station. € 10.000,- met ingang van 2006 per jaar tot realisering en vanaf 2007 € 50.000 als begin.

Reactie College van B&W
Het College reageerde als volgt op bovenstaande standpunten: Een verzoek is ingediend bij NS en Prorail om na te gaan of station Maarheeze inpasbaar is in de nieuwe dienstregeling 2007. Eind 2005 zal hieromtrent meer zekerheid bestaan. In geval van een positief resultaat zullen vanaf de begroting 2007 kosten en financieringswijze voor realisatie van station en stationsomgeving worden opgenomen. Het college ziet de meerwaarde in van een kwalitatieve, betrouwbare spoorverbinding tussen Maarheeze en Eindhoven/Weert. De ambtelijke inzet is geborgd binnen de reguliere urencapaciteit.

Stichting Station Maarheeze
Het bestuur van Stichting Station Maarheeze is benieuwd naar het resultaat. Wij zouden graag zien dat er van dit onderwerp een formeel project gemaakt wordt. De gemeente Cranendonck is eigenaar van dat project, omdat de gemeenschap van Cranendonck het station wil. De provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) zijn natuurlijk belangrijke partners in dit project, maar de gemeente is sturend. Het oprichten van een projectorganisatie is de enige manier om tot een goed resultaat te komen, zoals we bij ons bezoek aan de gemeente Voorst (zie hieronder) geleerd hebben.

Begrotingsvaststelling
Dinsdag 8 november a.s. wordt de begroting van de gemeente Cranendonck voor het jaar 2006 vastgesteld. De behandeling begint om 15.30u in de Smeltkroes te Maarheeze. Via onze website (www.stationmaarheeze.nl) zullen wij u informeren over hetgeen besloten is.Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 06-11-2005

Voortgang lopende zaken

Verzoeken aan NS & ProRail
In juli 2005 is de “Businesscase Station Maarheeze” door gemeente, SRE en provincie aangeboden aan NS Commercie en spoorbeheerder ProRail. In de brieven onderschreven de drie bestuurders de positieve uitkomsten van het verdiepingsonderzoek, en NS en ProRail is verzocht de inpasbaarheid van het station Maarheeze in de dienstregeling van 2007 te onderzoeken.

Er is nog geen schriftelijk antwoord op deze brieven gekomen. De drie partijen wensen eerst met NS en ProRail in gesprek te gaan. Een afspraak daarvoor kan volgens de gemeente en het SRE pas gemaakt worden zodra de concept-dienstregeling van 2007 gereed is. De verwachting is, dat dit in de komende paar weken gaat gebeuren en dat er nog deze maand een afspraak gemaakt zal worden. Daarna zal pas blijken, wat de standpunten van NS en ProRail zijn.

Aanvullend P+R onderzoek
De Provinciale Statencommissie van Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid heeft in haar vergadering van 18 maart jl. besloten dat er een aanvullend onderzoek naar P+R (Parkeren & Reizen) gestart moet worden. De uitkomst van dit onderzoek zou bovenop de bestaande businesscase komen. Gemeente Cranendonck en SRE hebben aangegeven hierin te zullen participeren. Intussen is ons nog niet gebleken dat dit onderzoek daadwerkelijk is opgestart.Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 06-11-2005

Werkbezoek aan gemeente Voorst

Op 31 oktober jl. is een afvaardiging van Stichting Station Maarheeze op bezoek geweest in Twello (gemeente Voorst). De gemeente Voorst ligt in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen (in de provincie Gelderland). In deze gemeente, die veel op Cranendonck lijkt, komen volgend jaar twee nieuwe stations: één in Twello en één in Voorst/Empe.

In Twello hebben wij gesproken met de twee gemeente-ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het project. Doel van het bezoek was om kennis en inzicht te krijgen in de aanpak en procedures van deze gemeente. Immers, een zelfde soort aanpak zou in Cranendonck gebruikt moeten worden, aldus Voorst. Het is van essentieel belang dat er een projectorganisatie opgezet wordt, waarin alle betrokkenen een plaats hebben. De gemeente moet daartoe het initiatief nemen. Daarnaast was het een kennismakingsgesprek, omdat we van plan zijn om binnenkort met een afvaardiging van o.a. de gemeente, het SRE en de provincie terug te keren. Voorst zorgt dan voor een soortgelijke afspiegeling aan hun zijde.Eindhovens Dagblad 30-07-2005

Als er een station in Maarheeze komt:

'Weert moet halte intercity blijven'

MAARHEEZE – Ook als het lukt om in Maarheeze een treinstation te openen, moet Weert halteplaats voor de intercity blijven. Dat stelt de gemeente Weert in een reactie op het gezamenlijk streven van de gemeente Cranendonck, de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) om Maarheeze van een station te voorzien.

“Maarheeze mag zich natuurlijk sterk maken voor zo’n station”, laat een zegsman van de gemeente Weert weten. “Maar onze gemeente zal zich, mocht dat nodig zijn, sterk maken voor Weert als halteplaats voor de intercity. Overigens zijn wij niet beducht voor concurrentie op dit punt vanuit Maarheeze”, voegt de woordvoerder toe.

In Maarheeze is al jarenlang een stichting actief die pleit voor terugkeer van een NS-station in die plaats. Die groep bewoners heeft inmiddels bereikt dat de regio, de gemeente en de provincie zich achter het plan scharen. Een onderzoek naar de kansen voor het station is inmiddels aangeboden aan de directeur van de ProRail-afdeling Spoorontwikkeling en de directeur van NS Commercie Zuid. Uit de studie, die door de drie overheden onderschreven wordt, blijkt dat het station jaarlijks negen ton winst kan maken.

Volgens de Maarheezer stichting is de NS gevraagd om te kijken of het station inpasbaar is in de dienstregeling voor 2007. Volgens een woordvoerder van de Dienstkring Zuid van de NS is dit veel te optimistisch geredeneerd. De roostermakers van de spoorwegen zijn inmiddels al bezig met de dienstregeling voor 2007. “En ik kan verzekeren dat er écht niemand in dit gebouw daarbij al rekening houdt met een station in Maarheeze”, voegt hij daar aan toe. “Het besluit over zo’n station moet eerst door de minister genomen worden. Pas dan krijgen wij de opdracht om te kijken of het ook inpasbaar is.”

Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 27-07-2005

Realisatie station dichterbij: Provincie, SRE en Gemeente dienen verzoek in bij NS en ProRail

De realisatie van het station Maarheeze is weer een stapje dichterbij. Onlangs is het eindrapport van de “Businesscase Station Maarheeze” aangeboden aan de heer H. van de Heuvel, directeur NS Commercie Zuid en de heer P. Kraaijeveld, directeur Spoorontwikkeling van spoorbeheerder ProRail. De aanbiedingsbrieven zijn gezamenlijk ondertekend door de heer E. Janse de Jonge, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant, de heer P. Smetsers, SRE-bestuurder en de heer W. Engelen, wethouder van de gemeente Cranendonck.

In de brieven onderschrijven de drie bestuurders de positieve uitkomsten van het verdiepingsonderzoek naar de haalbaarheid van het station Maarheeze. Uit deze businesscase bleek dat het station jaarlijks een positief resultaat zal hebben van ongeveer 900.000 euro.

Een extra stop moet uiteraard passen in de dienstregeling. NS en ProRail zijn momenteel bezig met het opstellen van de dienstregeling voor 2007. Meer zekerheid over deze dienstregeling komt in het najaar van 2005. De drie partijen vragen daarom aan NS en ProRail om dan, in overleg, na te gaan of een station in Maarheeze inpasbaar is. In de brieven wordt ook voorgesteld om te spreken over andere aspecten die voor de realisatie van het station van belang zijn.

Naast inpasbaarheid in de dienstregeling, is een bedieningsgarantie van NS om in Maarheeze te stoppen benodigd. De bereidheid van de NS om te stoppen in Maarheeze hangt uiteraard in hoge mate af van het exploitatieresultaat. Uiteindelijk is nog een investeringsgarantie nodig om het station te realiseren.

Statenlid Rob Althuizen (PvdA Noord-Brabant) op werkbezoek.


Eindhovens Dagblad 23-06-2005

Veel vertragingen door 'spoorlopers'

ProRail zet hekken bij spoor Maarheeze

Door Roland Duivis

MAARHEEZE - Om het risico te verkleinen dat er iemand wordt aangereden door een trein, plaatst ProRail deze week hekken langs het spoor in Maarheeze.
Volgens ProRail, de beheerder van het spoor in Nederland, is dit noodzakelijk vanwege het grote aantal mensen dat in Maarheeze langs het spoor loopt. Hoewel er de afgelopen jaren geen zware ongelukken zijn gebeurd, schrikken machinisten zich geregeld rot van spoorlopers die te dicht langs de rails lopen. Het gaat dan met name om wandelaars die het spoor oversteken richting de bossen, hondenuitlaters en spelende kinderen.

Meldingen
De afgelopen twee jaar kwamer er bij ProRail 175 meldingen binnen over personen die zich gevaarlijk bij het spoor ophielden. Deze meldingen kwamen voornamelijk van machinisten.
"We maken ons zorgen om de veiligheid van die mensen langs de lijn. Ook ontstaan er vertragingen in het treinverkeer. Bijna elke machinist heeft wel een aanrijding meegemaakt en dat is een vreselijke ervaring. Als een machinist iemand langs het spoor ziet, schrikt hij en remt direct af", zegt woordvoerder M. Rouweler van ProRail.
Volgens de spoorwegbeheerder wordt inmiddels tien procent van de treinvertragingen veroorzaakt door spoorlopers en vandalisme.

1,40 meter hoog
Deze week is ProRail begonnen met het plaatsen van de hekken langs het spoor in Maarheeze. Over een afstand van een kilometer zal een hekwerk verrijzen, parallel aan de Rakerstraat. Het hetk is 1,40 meter hoog. Morgen worden de werkzaamheden afgerond.

Eindhovens Dagblad 05-04-2005

‘Conclusie over station komt provincie goed uit’

Door onze correspondent Jen Mansvelt

CRANENDONCK – De uitslag van de businesscase voor een station in Maarheeze lijkt wel erg dicht te komen bij de wens van gedeputeerde E. Janse de Jonge. Het lijkt dat de provincie daarmee af wil van haar financiële verantwoordelijkheid voor een deel van de kosten voor een station. Dat stelde F. van der Wiel (PvdA) gisteren tijdens de vergadering van de beleidscommissie van de gemeenteraad van Cranendonck.
Het rapport – de businesscase – waarin de haalbaarheid van een station in Maarheeze wordt aangetoond, werd in grote lijnen door de commissie omarmd. Een station in Maarheeze is rendabel en lijkt daarmee haalbaar. In het rapport komt echter de locatie Stationsstraat als beste uit de bus voor de bouw van een station. En dat riep wat vragen op. “Hierbij wordt voorbijgegaan aan de P+R-functie bij een station, waar mensen hun auto parkeren om met de trein verder te gaan. Een station op die plek trekt nauwelijks mensen van de A2. En die functie is volgens mij toch belangrijk voor succes. Daarvoor is de locatie aan de Driebos geschikter”, stelde G. van Hees (Elan). Hij wil een aanvullend onderzoek en kreeg bijval van de raadsleden Stienen (Cranendonck Actief!) en van der Wiel.
Van der Wiel heeft het gevoel dat de provincie wel achter een station in Maarheeze staat, maar dat liever niet aan de Driebos nabij industrieterrein Den Engelsman ziet verschijnen. “Door de ligging dicht bij de A2 kan het station daar door een duidelijke P+R-functie een bovenlokale functie hebben en dan ligt er duidelijk een rol voor de provincie. Aan de Stationsstraat trek je geen mensen van de A2 en dan is het vooral een zaak van SRE en gemeente”, stelt Van der Wiel. Volgens hem wil Janse de Jonge vooral geld stoppen in het project BrabantStad, waarin vooral het railverkeer binnen het Brabants stedelijk gebied versterkt moet worden. Van der Wiel riep de CDA-fractie op om invloed uit te oefenen op gedeputeerde Janse de Jonge. Die toezegging kreeg hij. “Wij willen alles doen om het nog positiever te maken”, antwoordde J. Welters (CDA). Ook R. van Sprang (VVD) heeft ‘zijn’ statenleden al bewerkt: “In Den Bosch moeten we onze invloed aanwenden”, vond hij.

De Grenskoerier 30-03-2005

VVD-statenleden bezoeken Chijsgoed en lokatie station Maarheeze

Het Chijnsgoed moet blijven zoals het nu is. De plaatselijke boeren moeten de mogelijkheid hebben daar uit te breiden, zo luidt het standpunt van de VVD-Cranendonck. Dat maakten ze afgelopen vrijdag ook kenbaar aan zes leden van Provinciale Staten dat Cranendonck bezocht om een tweetal projecten te bekijken. Het LOG Chijnsgoed was er een van. De andere was de lokatie waar de Stichting Station Maarheeze haar station gepland heeft. Ook werd er gediscussieerd met tegenstanders van de komst van enorme varkensboerderijen en voorstanders van de komst van een station.
Voor dat laatste moet de provincie zich sterk maken vinden de VVDers van Cranendonck. Een P+R (Park and Ride) zou ideaal zijn in Maarheeze zodat men zonder problemen door kan naar Eindhoven. Met name met het oog op Brabantstad zou deze plek ideaal zijn voor de ‘voeding’ vanuit het zuiden, vindt men. Per slot van rekening kan alles wat vanuit het zuidoosten naar Brabantstad komt momenteel alleen maar over de A2. De VVD-fractie heeft haar provinciale vertegenwoordigers dan ook de boodschap meegegeven dat men sterk voorstander is van het station Maarheeze. Het antwoord van de betreffende leden van Provinciale Staten luidde als volgt:
“Het was een zeer geslaagd bezoek met vele eyeopeners. Hierbij hebben wij geleerd wat er leeft bij de bevolking en de diverse groeperingen in Cranendonck en Heeze Leende en hoe de VVD afdelingen over de Reconstructieplannen en met name over de Landbouw Ontwikkelings Gebieden (LOG) en het Station Maarheeze denken.
Dit bezoek zal zeker een vervolg traject in Den Bosch krijgen en nadat hoor en wederhoor hebben plaatsgevonden zal de fractie haar standpunten bepalen.
Het standpunt van de afdeling Cranendonck met betrekking tot het station zullen wij zeker doorspelen aan onze fractiegenoten die zitting hebben in de commissie Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid.”


De leden bezochten ook de lokatie waar de SSM haar station gepland heeft
Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 27-07-2005

Businesscase positief, hoe nu verder?

Eind februari 2005 is de businesscase station Maarheeze gepubliceerd. In dit verdiepingsonderzoek is nagegaan in hoeverre het station in Maarheeze haalbaar is. Uit het rapport blijkt een positief rendement van bijna een miljoen euro per jaar, terwijl de initiële kosten slechts 2,5 miljoen euro bedragen.

Voor het SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) en de gemeente Cranendonck zijn de resultaten van de businesscase aanleiding om verder te gaan met het proces. De Provincie heeft aangegeven (waar nodig) medewerking te willen verlenen.

In het vervolgtraject zijn van belang:

  • Garantie van ProRail dat een extra treinstop in de dienstregeling (van 2007) past;
  • Garantie van NS om in Maarheeze te stoppen;
  • Garantie van belanghebbende partijen om de investeringskosten te financieren.

Stichting Station Maarheeze heeft aan ambtenaren van de gemeente en van het SRE gevraagd deze processen zo veel mogelijk parallel uit te voeren. Zo kan namelijk veel tijd bespaard worden.

SRE en Cranendonck hebben de Provincie Noord-Brabant gevraagd vooral betrokken te blijven bij het project. De Provincie is namelijk (met het Ministerie van Verkeer & Waterstaat) de enige partij die enige zeggenschap heeft over het spoor. Deze bevoegdheid ligt niet bij het SRE (die wel over bussen e.d. gaat) of bij de gemeente.Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 27-07-2005

Provinciale Statencommissie: P+R beter onderzoeken

De Provinciale Statencommissie van Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid heeft in haar vergadering van vrijdag 18 maart jl. de businesscase besproken. Stichting Station Maarheeze heeft bij die gelegenheid gebruik gemaakt van het inspreekrecht en aangegeven vraagtekens te zetten bij de resultaten ten aanzien van P+R (Parkeren en Reizen). Ook hebben we benadrukt dat het station wel degelijk een provinciaal belang dient. Een pro-actieve rol van de Provincie richting NS en ProRail is essentieel en maximaliseert de kans op succes.

Een meerderheid van de fracties in de commissie heeft tijdens de bespreking van de businesscase aangegeven dat de potentie van P+R beter onderzocht moet worden.

Enkele citaten uit de inspreektekst:

Bij de beoordeling van het rapport past ons uiteraard een grote mate van terughoudendheid. Daarom willen wij ons ook onthouden van commentaar op het gepresenteerde cijfermateriaal, al hebben wij enkele malen de wenkbrauwen vragend opgetrokken.

Volgens de samenstellers van het rapport zou het station in Maarheeze geen noemenswaardige P+R potentie hebben. Daarmee wordt het station gedeclasseerd tot een lokaal gebeuren. Dat kan niet waar zijn.

De ANWB heeft ons nog eens gewezen op de unieke mogelijkheden van een station in Maarheeze voor de gebruikers van de A2. Onbegrijpelijk noemt hij het standpunt van de opstellers van het rapport dat automobilisten niet over willen stappen en daarom nooit verder dan Eindhoven zullen gaan. Hij verwijst daarbij naar Deurne, waar ook alleen een stoptrein stopt. Daar worden de P+R mogelijkheden juist enorm uitgebreid.

Op basis van de voorliggende Businesscase, kunnen keuzes worden gemaakt, die provinciale beleidsmatige belangen in de toekomst in de weg zullen staan. Dat zou jammer zijn. Daarom lijkt het ons van groot belang dat de P+R functie van het station Maarheeze diepgaand onderzocht wordt. Daarnaast vinden wij dat alle andere beleidsmatige aspecten, die wij gemist hebben in het rapport, nader beschouwd dienen te worden.Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 27-07-2005

Bezoek statenfracties PvdA en VVD aan Cranendonck

De PvdA- en VVD-statenfracties hebben onlangs een bezoek gebracht aan Cranendonck. Stichting Station Maarheeze werd door zowel PvdA Cranendonck als VVD Cranendonck uitgenodigd om een presentatie te houden. Bij beide presentaties is de nadruk gelegd op het provinciaal belang van het station.

De PvdA statenfractie bezocht Cranendonck op vrijdag 11 maart jl. De PvdA gaf aan zich sterk te willen maken voor provinciale instemming voor de plannen voor een station in Maarheeze. Omdat een station een duidelijke meerwaarde heeft, moet de provincie volgens de PvdA haar netwerken gebruiken en lobbyen bij de NS en ProRail.

Op vrijdag 25 maart jl. hebben de VVD-statenleden Cranendonck bezocht. Het betrof hier met name leden van Provinciale Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Milieu. De statenleden reageerden enthousiast op onze presentatie en zeiden toe hun visie met de collega's van de commissie Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid te bespreken. De VVD-fractie in die commissie vond tijdens de vergadering van 18 maart een nader onderzoek naar de P+R functie van het station namelijk niet noodzakelijk.Cranendonck Courier 23-03-2005

SSM wil verdiepingsonderzoek P+R-functie station Maarheeze

DEN BOSCH - De Stichting Station Maarheeze (SSM) mocht vrijdag inspreken in de Provinciale-Statencommissie economie, mobiliteit en grote stedenbeleid. Voorzitter Harry Vorst maakte zich daarin hard voor een verdiepingsonderzoek naar de P+R-functie (parkeren en reizen) van een toekomstig station in Maarheeze. Deze inbreng werd breed ondersteund door de aanwezige commissieleden.

In een zogenaamde businesscase, uitgevoerd door onderzoeksbureau Goudappel Coffeng, werd onlangs de voorkeur uitgesproken voor een eenvoudig station op de oude locatie aan de Stationsstraat in Maarheeze.
Harry Vorst: “Bij de beoordeling van het rapport past ons uiteraard een grote mate van terughoudendheid. Wij beschikken immers niet over de deskundigheid, zoals die aanwezig is bij een adviesbureau. Daarom willen wij ons ook onthouden van commentaar op het gepresenteerde cijfermateriaal, al hebben wij enkele malen de wenkbrauwen vragend opgetrokken. Maar natuurlijk zijn wij verheugd, dat thans geconstateerd wordt dat een station in Maarheeze wel degelijk zeer rendabel is, met een positief rendement van een kleine miljoen euro per jaar en dat de initiële kosten relatief laag zijn. Dit ondanks het feit dat de hiervoor genoemde beleidsaspecten naar onze mening in het rapport onvoldoende worden belicht.”
Vorst plaatste tijdens zijn inspreekbeurt bij de commissie zijn twijfels bij de P+R-mogelijkheden van een station in Maarheeze zoals die in de businesscase beschreven worden.
“De Stichting Station Maarheeze heeft steeds de aandacht gevestigd op een andere locatie, waar ruimte en infrastructuur aanwezig waren voor een unieke P+R functie. Eigenlijk was een station op die locatie zo vanzelfsprekend, dat je je afvroeg, waarom het er niet al lang lag. Juist de P+R functie was het kernpunt voor het nieuwe station Maarheeze.
In het rapport wordt aangegeven dat een automobilist niet wil overstappen en daarom nooit verder dan Eindhoven gebruik zal maken van de trein. Ook wordt aangenomen dat automobilisten buiten de spits nimmer gebruik zullen maken van de mogelijkheden van P+R. Een onderbouwing of een verwijzing naar eerdere onderzoeken is in het rapport niet te vinden. Dat een zo belangrijk facet van de businesscase, dat wij ook steeds benadrukt hebben, zo simpel afgedaan wordt, is niet acceptabel”, aldus Vorst.

De Stichting Station Maarheeze voelt zich in haar opvattingen over de mogelijkheden van een station met een P+R functie gesterkt door de ANWB die het Station Maarheeze opgenomen heeft in haar werkplan regio zuid voor 2005.
J. Magnée, consulent Regio Zuid van de ANWB: “Ook de ANWB is het oneens met de conclusies die in het rapport worden getrokken. Wij zien in de plannen voor een station in Maarheeze als transferium (station met P+R-functie) goede kansen. Het zou een uitstekend pilotproject kunnen zijn, zeker voor de jaren dat de ombouw van de A2 en A67 rond Eindhoven zal plaatsvinden, wat enorm veel verkeershinder met zich mee zal brengen. Daarnaast zijn de parkeerproblemen in Eindhoven erg groot met name voor mensen die in de stad werken. Ook komt er steeds meer betaald- en vergunningsparkeren.”

Vorst liet vrijdag ook weten het onbegrijpelijk te vinden dat de opstellers van de businesscase geen contact hebben gehad met de ANWB, waarvan begin januari al bekend was dat deze instantie een onderzoek onder haar leden ging starten naar de P+R-mogelijkheden van het station Maarheeze. Ook riep de voorzitter van de Stichting Station Maarheeze de provincie op om een pro-actieve rol te vervullen in een nieuw diepgaand onderzoek naar de P+R-functie van het station.

In de behandeling van de businesscase verweet PvdA-commissielid R. Althuizen gedeputeerde Janse de Jonge dat die wel mee wil blijven praten, maar geen verantwoordelijkheid wil nemen. Een dergelijk weidemodel/transferium in Maarheeze zou volgens Althuizen een ‘boost’ kunnen betekenen voor de bereikbaarheid van Brabantstad (Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg en Breda), zeker tijdens de ombouw van de A2 en de randweg Eindhoven.
CDA-Statenlid A. Weeterings-den Biessen was voorzichtiger in haar standpunt. Zij wil eerst een nieuw onderzoek naar de P+R-mogelijkheden van een station in Maarheeze afwachten.
Van de grote fracties in de commissie was alleen de VVD sceptisch over een nieuw onderzoek. “Hoe sympathiek ik het initiatief ook vind, een nieuw onderzoek heeft wat mij betreft geen prioriteit“, aldus W. Buijs-Glaudemans.

Eindhovens Dagblad 12-03-2005

‘Provincie moet lobbyen voor station’

“Wij willen ons sterk maken voor provinciale instemming voor de plannen voor een station in Maarheeze.” Dat vertelde gisteren Statenlid Ruud Severijns na het werkbezoek van een delegatie van de PvdA Statenfractie aan Cranendonck. “De provincie heeft de netwerken en kan lobbyen bij de NS en Prorail. En wij vinden dat dat moet gebeuren, want een station in Maarheeze heeft een duidelijke meerwaarde.”
Hij benadrukt dat uit onderzoek blijkt dat er een maatschappelijk probleem wordt opgelost zonder dat het de overheid geld kost. De PvdA onderkent dat financiën een belangrijke rol spelen bij de bouw van een station, maar vindt dat eerst door alle instanties moet worden uitgesproken dat er inderdaad een station in Maarheeze moet komen. “En daarna gaan we bekijken wie dat moet gaan betalen”, aldus Severijns.

Maij-Weggen
Hij wil dat Commissaris van de Koningin Maij-Weggen zich in Brussel ook maar eens moet inspannen om Europese subsidie voor een station in Maarheeze binnen te halen. “Ze heeft de nodige connecties in Brussel en daar zijn potjes waaruit bijdragen kunnen komen”.

De Grenskoerier 03-03-2005

Station in Maarheeze is haalbaar

Een treinstation in Maarheeze is haalbaar als de NS een extra stop in de nieuwe dienstregeling van 2007 kunnen inpassen. Dit blijkt uit het verdiepingsonderzoek naar de kosten en opbrengsten, dat uitgevoerd werd in opdracht van het SRE, de gemeente Cranendonck en de provincie Noord-Brabant. Het station is voor alle partijen winstgevend. Uit het rapport blijkt een positief resultaat van 850.000 euro per jaar.

De extra opbrengsten komen voornamelijk voort uit de betere bezetting van de treinen tussen Weert en Eindhoven, terwijl de kosten voor de NS nauwelijks toenemen. Door de bussen alleen nog in de spits van Budel naar Eindhoven te laten rijden, wordt flink bespaard op de kosten. Voorgesteld wordt om de bussen een halfuursdienst te laten rijden tussen de stations in Weert en Maarheeze (via Budel en Soerendonk), waarbij ook Budel-Dorplein en Budel-Schoot twee maal per uur worden bediend.

Uit het onderzoek komt een station aan de Stationsstraat als beste optie naar voren, op de voet gevolgd door een P+R station (parkeren en reizen) aan het Driebos bij ’t Tipke. De voordelen van de Stationsstraat zijn vooral de centrale ligging en een goede sociale veiligheid. Als nadelen worden drukte op de Stationsstraat, geluidsoverlast en het ontbreken van bedrijven en voorzieningen in de directe nabijheid genoemd.

De locatie Driebos is vooral voor P+R gebruikers beter bereikbaar en kent als nadeel de afstand (500 meter) tot het dorp. Er worden volgens het onderzoeksbureau zo’n 75 P+R gebruikers verwacht vanaf de A2 en vanuit het achterland, zoals Budel, Someren en België. Dit geringe aantal reizigers weegt niet genoeg op tegen het nadeel van de minder centrale ligging. Ook bestaat er onduidelijkheid over de potentie van bedrijven als Solmar Tours en andere ontwikkelingen in de gemeente, zoals Billy Bird. Momenteel wordt gewerkt aan een plan voor het behoud van de legerplaats Budel als opleidingsinstituut. Daarbij vormt het station Maarheeze ook een van de factoren.

Een station op de oude plek kan dagelijks zo’n 1.350 in- en uitstappers verwachten, waaronder 750 uit Maarheeze en 450 uit de rest van Cranendonck (exclusief P+R). De eenmalige investeringen voor de bouw van een eenvoudig station worden geschat op 2,5 miljoen euro. Grondaankoop en aanleg van parkeerplaatsen kost ongeveer 225.000 euro. Bijdragen in de kosten moeten vooral van NS, SRE, ProRail, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Cranendonck verwacht worden.

Het SRE, de gemeente Cranendonck en de provincie Noord-Brabant zullen NS en ProRail binnenkort verzoeken de inpasbaarheid van een extra stop in Maarheeze te onderzoeken. De stoptrein tussen Weert en Eindhoven moet twee keer per uur in beide richtingen gaan stoppen.

SP!TS 02-03-2005

Maarheeze wacht op de trein

door John Maes

MAARHEEZE — Alleen de oudere inwoners van het Brabantse dorp Maarheeze kunnen zich nog herinneren wanneer de trein er voor het laatst halt hield: 15 mei 1938. Voor Theo Vrijssen (73) was de boemel een geliefd uitstapje. „Zo ging ik in 1937 met mijn moeder naar Eindhoven om een matrozenpakje te kopen voor mijn eerste heilige communie. En we gingen wel eens samen naar Weert, naar de slager. Die was er toen nog niet in Maarheeze. Mijn vader werkte bij de NS als spoorwegarbeider, dus het gezin kon vrij reizen”, blikt Vrijssen terug.

Het verlieslijdende station Maarheeze sloot op 1 juni 1970 officieel: het stationsgebouwtje werd opgedoekt en ook de goederentreinen rijden sindsdien het station voorbij. In 1992 werd bij uitzondering prins Marescarius I van carnavalsvereniging de Muuzevangers door de Nederlandse Spoorwegen (NS) nog in Maarheeze afgezet. Maar het perron werd een paar maanden later afgebroken en daarmee verdwenen de laatste zichtbare restanten van het station.

Anno 2005 juichen veel Maarheezenaren de mogelijke komst van een station toe. Afgelopen november werden 7250 handtekeningen opgehaald door Stichting Station Maarheeze, de drijvende kracht achter de lobby. Ongeveer tweederde van de inwoners in Maarheeze en buurgemeente Soerendonk zou hebben getekend. In de carnavalsoptocht van 5 februari staken verschillende deelnemers de draak met het thema, dat de laatste maanden steeds meer kolommen in de lokale kranten in beslag neemt.

Naast een draagvlak onder de bevolking en een sterke lobby is er nu ook een objectief rapport. In opdracht van de gemeente Cranendonck (waar Maarheeze onder valt), de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) is de haalbaarheid van een station in Maarheeze onderzocht. De conclusie van het rapport is gunstig voor de voorstanders. Indien Maarheeze in de dienstregeling in te passen valt, zijn de exploitatie-effecten „sterk positief”, zo concludeerde bureau Goudappel Coffeng vorige week.

Het bureau typeert Maarheeze in de studie als een forensendorp: ’Veel forenzen zijn georiënteerd op Eindhoven en Weert. Ook wonen er veel scholieren in Maarheeze die op deze steden zijn georiënteerd voor voortgezet onderwijs.’ Goudappel Coffeng heeft de oude locatie op het einde van de Stationsstraat als meest geschikte plek voor een nieuw stationsgebouw gekozen. Het bureau schat dat 1350 passagiers per dag de trein zullen in- en uitstappen, waarvan 650 nieuwe in- en uitstappers; mensen die nu nog niet met het openbaar vervoer reizen – bijvoorbeeld met de bus.

Prioriteit
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt als voorwaarde voor financiering van de aanlegkosten echter dat er minimaal 1000 nieuwe reizigers in- en uitstappen. De gemeente Cranendonck wil eventueel wel bijspringen. „Dat is voor de fanfare uitlopen,” laat wethouder van verkeer Wiel Engelen in eerste instantie nog via zijn voorlichtster weten. Later stelt hij dat een station „raadsbreed unaniem de hoogste prioriteit” heeft en dat B&W zonodig financieel over de brug zal komen als de gemeenteraad dat eist. De SRE, gemeente en provincie vragen nu de Nederlandse Spoorwegen te bekijken of station Maarheeze in de dienstregeling 2007 past. De NS gaat de winstgevendheid en maakbaarheid onderzoeken en komt „binnen enkele maanden” met een antwoord, meldde gisteren een voorlichter.

Op de website www.stationmaarheeze.nl houdt de stichting gedetailleerd de vorderingen bij. „De kogel is door de kerk. We gaan het traject in om station Maarheeze te verwezenlijken”, stelt bestuurslid Dick van Ommeren alvast tevreden vast. Op het webforum van de stichting staan al honderden reacties: „Het station moet NU komen!!! we worden er hartstikke ziek van, telkens file, bus is kei duur....”, mailen Judith en Anne. Bart Jaspers schrijft: „Een klein simpel perronnetje is genoeg. Als jullie dit voor mekaar krijgen dan worden we van een boerendorp nog eens echt iets!”

Eindhovens Dagblad 25-02-2005

Na onderzoek kosten en opbrengsten

’Station in Maarheeze is mogelijk’

Door ROLAND DUIVIS

Vrijdag 25 februari 2005 - MAARHEEZE – Als de Nederlandse Spoorwegen het in de dienstregeling van 2007 kunnen inpassen, is een station in Maarheeze mogelijk. Dat concludeert onderzoeks-bureau Goudappel Coffeng na een maandenlang onderzoek naar te verwachten kosten en opbrengsten van een station. In het gisteren uitgebrachte rapport wordt duidelijk dat een eenvoudig station op de oude locatie aan de Stationsstraat ongeveer 2,5 miljoen euro zal kosten.

Voor beheer en onderhoud is naar schatting een ton per jaar nodig. Voor grondaankoop en aanleg van 75 parkeerplaatsen zal nog eens zo’n 225.000 euro moeten worden uitgetrokken.

In de huidige dienstregeling is er een ruimte van enkele minuten om de trein tussen Eindhoven en Weert in Maarheeze te laten stoppen. Met wat kleine aanpassingen kan dit in de toekomst ook zonder extra investeringen in personeel en treinstellen. Als de NS de huidige dienstregeling handhaven en bereid zijn de stop in Maarheeze te maken, kan het volgens het onderzoek voor alle partijen winstgevend zijn.

In de kosten van de bouw voor het station zal de provincie waarschijnlijk niet bijdragen. Het SRE, de gemeente Cranendonck en de NS zullen daarvoor moeten opdraaien. Welke verdeelsleutel daarbij wordt toegepast is nog onduidelijk. „Maar ik denk dat de NS er het meeste baat bij hebben. Ik kan me voorstellen dat de kosten naar die evenredigheid worden verdeeld“, zegt E. Broekhof van het SRE. De komst van het station is ook afhankelijk van de buslijnen die nu in het SRE-gebied lopen. Buslijn 175 zal moeten worden geschrapt en de 173 moet in de spits Budel met het toekomstige station gaan verbinden. De centrale ligging zal extra reizigers uit Maarheeze trekken, zo is de verwachting.

Door de aanpassing van de buslijnen als gevolg van de eventuele bouw van een station in Maarheeze dalen de opbrengsten voor de busvervoerder ongeveer 270.000 euro. Er hoeven echter ook minder bussen worden ingezet omdat die reizigers de trein pakken, waardoor tegelijk een besparing optreedt van 690.000 euro.

De verwachte toename van de opbrengst voor het treinvervoer is ongeveer een miljoen euro op jaarbasis. In totaal verwacht het onderzoeksbureau een licht positief resultaat van 115.000 euro per jaar.

De NS wachten nu op een formeel verzoek van het SRE en de gemeente Cranendocnk om de inpasbaarheid in de dienstregeling voor 2007 te onderzoeken. De NS hebben net de nieuwe regeling voor 2006 gereed.

Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 24-02-2005

Station Maarheeze haalbaar: NS nu aan zet

Donderdag 24 februari jl. is de business case station Maarheeze gepubliceerd. In deze business case is nagegaan in hoeverre het station in Maarheeze haalbaar is. De uitkomsten zijn interessant genoeg voor het SRE, Provincie Noord-Brabant en gemeente Cranendonck om hiermee verder te gaan.

Het onderzoek is in opdracht van het SRE, de Provincie en de gemeente Cranendonck uitgevoerd door bureau Goudappel Coffeng. De belangrijkste conclusies zijn:

  • Een definitief oordeel over de vraag of een positieve business case haalbaar is, is nog niet te geven, omdat onduidelijk is of inpassing van station Maarheeze in de toekomstige dienstregeling 2007 mogelijk is zonder significante meerkosten.
  • Binnen de huidige dienstregeling lijkt die ruimte aanwezig te zijn, waarbij wel wordt ingeleverd op de robuustheid (restruimte) van de dienstregeling.
  • Indien echter de bediening van station Maarheeze in de treinomloop inpasbaar is, is een positieve business case haalbaar. De exploitatie-effecten voor de trein zijn in dat geval sterk positief.
  • Als locatie moet worden uitgegaan van de locatie nabij de Stationsstraat.

Op grond van de resultaten van deze studie zullen de betrokken partijen aan NS verzoeken kennis te nemen van dit onderzoek en de inpasbaarheid van station Maarheeze in de dienstregeling 2007 en de investeringskosten voor het station nader vast te stellen. Daarna kan de business case opnieuw worden beoordeeld en kan concreet worden toegewerkt naar een convenant tussen de betrokken partijen.

Het SRE en de gemeente Cranendonck lichten aanstaande maandag in een gesprek de resultaten van de business case aan onze Stichting toe.Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 24-02-2005

Beleidscommissie: ‘Meer prioriteit station Maarheeze’

Maandag 21 februari jl. heeft Stichting Station Maarheeze ingesproken bij de beleidscommissie van de gemeente Cranendonck. De wens om een station in Maarheeze stond volgens ons onvoldoende in het concept Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Harry Vorst, voorzitter van SSM, maakte gebruik van het inspreekrecht. Hij herinnerde de Raad en het College eraan dat zij in november vorig jaar een verklaring hebben getekend om samen met SSM alles te zullen doen om een station in Maarheeze te realiseren. Vanuit de bevolking kwamen toen ruim 7.250 steunbetuigingen.

Echter, in het concept GVVP kwam deze wens van de bevolking onvoldoende naar voren. Het beleidsdoel “realisatie station Maarheeze” konden wij niet terugvinden.

Alle fracties in de commissie waren het met ons standpunt eens.Eindhovens Dagblad 22-02-2005

'Maarheeze moet voor NS-station knokken'

CRANENDONCK – De wens voor de komst van een NS-station in Maarheeze moet nog nadrukkelijker worden uitgedragen door de gemeente. De Stichting Station Maarheeze (SSM) vindt dat er in het concept Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan van Cranendonck veel te weinig prioriteit wordt gegeven aan de wens van de bevolking voor dit station. Ook de Beleidscommissie dacht daar gisteravond zo over. De commissieleden eisten dat zowel de Randweg-Zuid als het station Maarheeze prominenter in de beleidsvisie naar voren moet komen. Alleen mondeling aangeven voorstander te zijn van een station, vindt SSM een te slappe houding van het gemeentebestuur.
Harry Vorst, voorzitter van SSM, maakte gisteravond gebruik van het inspreekrecht tijdens de vergadering. Hij somde op hoe vaak en waar het station in het verkeersplan werd genoemd. “Bij de beleidsdoelen schittert het onderwerp station Maarheeze door afwezigheid. In november zijn er vanuit de bevolking 7250 steunbetuigingen gekomen voor dit station. Doe recht aan de mening van de Cranendonckse burgers en maak duidelijk dat de bereidheid er is om hiervoor te knokken”, aldus Vorst.
De commissieleden waren het wel eens met de strekking van het verhaal van Vorst. Ook zij gaven duidelijk aan dat wanneer bij het SRE iets wordt geclaimd, de gemeente dan zelf daadkrachtig het station in de beleidsvisie moet opnemen. Datzelfde geldt voor de Randweg-Zuid. Deze weg moet voor een betere verbinding zorgen tussen de snelweg A2 en de Belgische grens bij Hamont-Achel.

Cranendonck Courier 03-02-2005

Winnaars kleur- en tekenwedstrijd station Maarheeze

Eind vorig jaar hebben een paar honderd kinderen van verschillende basisscholen in Cranendonck een tekening of kleurplaat gemaakt voor het station in Maarheeze. In elke klas die heeft meegedaan, zijn prijzen gevallen. De prijs was een houten treinfluit die drie tonen kan fluiten als erop geblazen wordt. Daarnaast kreeg iedereen die iets gemaakt had een kleinigheidje.
Er kwamen veel verschillende ontwerpen voor het nieuwe station binnen. Opvallend was dat het overgrote deel van de kinderen een friettent of op z’n minst een snackautomaat toch wel een vereiste vond.

De beste inzending kwam van Niels de Goeij uit groep 8 van de basisschool St. Anna uit Budel. Hij kreeg niet alleen een treinfluit, maar ook een railrunnerkaartje en twee treinposters. In zijn ontwerp van het station Maarheeze is werkelijk overal aan gedacht: van klok tot invalidentoilet en van kaartautomaat tot lamp. En dat alles op schaal.

De Grenskoerier 02-02-2005

Winnend ontwerp station Maarheeze

Niels de Goeij uit Budel is de hoofdprijswinnaar van de tekenwedstrijd georganiseerd door Stichting Station Maarheeze. Zijn winnende ontwerp, bestaande uit een voor-, achter-, zij- en bovenaanzicht van station Maarheeze, werd keurig afgeleverd in een envelop met het NS-logo erop. Eind vorig jaar hebben een paar honderd kinderen van verschillende basisscholen in Cranendonck een tekening of kleurplaat gemaakt voor het station in Maarheeze. “Wij zijn diep onder de indruk”, zegt Harry Vorst, voorzitter van Stichting Station Maarheeze (SSM). “In elke klas die heeft meegedaan, zijn prijzen gevallen. De prijs was een houten treinfluit die drie tonen kan fluiten als erop geblazen wordt. Daarnaast kreeg iedereen die iets gemaakt had een kleinigheidje, zoals een pen, polsbandje of ballon van de NS.”

“Er kwamen veel verschillende ontwerpen voor het nieuwe station binnen”, vertelt SSM-secretaris Ruud Liebregts. “Opvallend was dat de meesten een friettent of op z’n minst een snackautomaat toch wel een vereiste vinden. Ook lijkt het erop dat we nog stations moeten bouwen in Budel en Someren, want volgens sommige inzenders stopt de trein uit Maarheeze daar ook”. De meeste inzendingen kwamen van basisschool St. Joan uit Soerendonk, op de voet gevolgd door O.B.S. Cranendonck uit Maarheeze.

De beste inzending kwam van Niels de Goeij uit groep 8 van de basisschool St. Anna uit Budel. Hij kreeg niet alleen een treinfluit, maar ook een railrunnerkaartje en twee treinposters. Niels reageerde verrast en verheugd: “Vaak hoor je nooit meer iets als je een prijsvraag hebt gemaakt, maar nu blijkt toch wel dat de moeite niet voor niets was”. In zijn ontwerp van het station Maarheeze is werkelijk overal aan gedacht: van klok tot invalidentoilet en van kaartautomaat tot lamp. En dat alles op schaal. Een lijst van alle winnaars en een selectie van de tekeningen is te vinden op www.stationmaarheeze.nl.

Verdiepingsonderzoek
Ondertussen wacht Stichting Station Maarheeze op de uitkomsten van het verdiepingsonderzoek naar de haalbaarheid van het station in Maarheeze. Het rapport wordt midden februari verwacht. “We hebben nu de steun van de gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders, de Cranendonckse bevolking, het SRE, de Commissaris van de Koningin, het bedrijfsleven, de legerplaats, enzovoorts. Het is langzamerhand niet zozeer meer de vraag óf het station er komt, maar wanneer. Dus we hebben er alle vertrouwen in”, aldus Ruud Liebregts. Onlangs meldde ook de ANWB zich als voorstander van het station. Vanwege de gunstige ligging ziet men meer kansen voor de P+R functie (parkeren en reizen) dan bij andere stations.

Eindhovens Dagblad 05-01-2005

Bond onderzoekt mogelijkheden

Ook ANWB wil station Maarheeze

Door ROLAND DUIVIS

MAARHEEZE – De roep om een treinstation in Maarheeze wordt steeds luider. Ook de ANWB heeft zich inmiddels als voorstander gemeld. De bond gaat tijd, middelen en energie steken in een onderzoek naar een transferium. Het station Maarheeze is door de ANWB op het Werkplan Regio Zuid voor 2005 geplaatst. Dit houdt in dat de ANWB tijd en geld gaat steken in het promoten van het station.

De belangstelling van de ANWB komt voort uit de grote kansen die gezien worden voor de P+R-functie (parkeren en reizen) van het station. „We zijn voorstander van goed openbaar vervoer en dus ook voorstander van een station in Maarheeze“, zegt J. Magnee, regionaal ANWB-vertegenwoodiger van Zuid-Nederland. „We denken dat Maarheeze kan waarmaken wat andere stations niet kunnen: het ontwikkelen van een transferium.“

Magnee doelt op de mogelijkheid om in Maarheeze de auto voor de trein te verruilen. „De parkeerproblemen in Eindhoven zijn erg groot. Voor winkelend publiek is dat nog niet zo’n probleem, dat kan gemakkelijk in de parkeergarages terecht. Voor werkende mensen is dat anders. Er komt steeds meer betaald- en vergunnings- parkeren. Wanneer deze mensen in Maarheeze op de trein stappen, kunnen ze op een makkelijke manier naar hartje Eindhoven. Ik zie dat zeker gebeuren, temeer omdat het busvervoer er ook niet bepaald uitblinkt.“

File
De ANWB wijst erop dat het station zeker niet alleen van nut zal zijn voor inwoners van Maarheeze en Cranendonck. „Iedereen die van dat traject op de A2 gebruikmaakt, krijgt een goede uitwijkmogelijkheid. „Wanneer iemand uit Maastricht op de radio de file bij knooppunt Leenderheide hoort, kan hij bij Maarheeze eraf en de trein nemen“, aldus Magnee.

De steun voor het station in Maarheeze is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Gemeenteraad, bevolking (met meer dan zevenduizend handtekeningen), het SRE, de legerplaats, veel Belgen uit de grensstreek en onlangs commissaris van de Koningin Maij-Weggen: allen willen ze een station in Maarheeze. Een onderzoek heeft aangetoond dat de minimale eis van de NS - duizend nieuwe in-en uitstappers - wordt gehaald.

Vertraging
De Stichting Station Maarheeze wacht momenteel op de conclusies van het gemaakte verdiepingsonderzoek. Dit onderzoek, met als opdrachtgevers het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), de gemeente Cranendonck en de provincie Noord-Brabant, zou eigenlijk eind vorig jaar klaar moeten zijn. Inmiddels is duidelijk dat hierbij een vertraging van ongeveer anderhalve maand is opgelopen. Uiteindelijk beslissen de NS en de overheid over de komst van het station.