Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 01-11-2006

Peijs: in 2007 station in Maarheeze

Minister Karla Peijs (Verkeer en Waterstaat) heeft toegezegd dat er volgend jaar een treinstation in Maarheeze komt. Tevens zal er geld worden vrijgemaakt uit het fonds voor filebestrijding. De Minister zei dit tijdens de bespreking van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) in de Tweede Kamer. De gemeente Cranendonck acht 2007 onhaalbaar, en gaat voorlopig uit van opening van het station in de tweede helft van 2008. In december 2006 zal de gemeente Cranendonck een voorlichtingsavond houden.

Wegwerkzaamheden
De Minister legt met haar uitspraken de link met de geplande grootschalige werkzaamheden aan de A2/A67 Randweg Eindhoven tussen 2007 en 2011. Hierbij wordt de Randweg Eindhoven uitgebreid van twee naar vier rijbanen. De verwachting is, dat dit veel overlast gaat opleveren. Bovendien is na de ombouw van de Randweg Eindhoven een verbreding van de A2 tussen Budel en Leenderheide gepland. Het station in Maarheeze met P+R (Parkeren en Reizen) functie kan een goed alternatief bieden voor automobilisten tijdens en na deze werkzaamheden.

Locatie
Gekozen is voor de locatie Driebos aan de zuidkant van Maarheeze, bij het industrieterrein Den Engelsman. Deze locatie had de voorkeur van de gemeente Cranendonck vanwege de goede bereikbaarheid uit de omgeving en vanaf de A2. Omdat het verkeer niet dwars door het dorp gaat, ontstaat er geen extra overlast voor de inwoners van Maarheeze. Het station is voor Maarheezenaren per fiets (binnendoor) of per auto (buitenom) bereikbaar. Ook de NS is voorstander van de locatie Driebos. Het is de bedoeling dat de bussen aansluiting bieden op de treinen op de stations in Maarheeze en Weert.

Onderzoek ProRail
ProRail heeft van de Provincie Noord-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de gemeente Cranendonck opdracht gekregen de functionele specificaties, ruimtelijke inpasbaarheid en inpassing in de dienstregeling te onderzoeken. ProRail onderzoekt bijvoorbeeld de veiligheid, hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn, en hoe het station er uit moet komen zien. Een eerste schetsontwerp wordt gemaakt. Hiermee is gehoor gegeven aan de motie van Rob Althuizen (PvdA), die eind juni 2006 unaniem door Provinciale Staten aangenomen werd.

Projectorganisatie
Inmiddels is een projectstructuur opgezet voor de verdere afwikkeling van de procedures rondom de opening van het station. In deze projectgroep zitten de gemeente Cranendonck, het SRE, de provincie Noord-Brabant, NS en ProRail. Mogelijk volgt binnenkort ook Rijkswaterstaat. De gemeente Cranendonck is projectleider.

Gemeente Cranendonck houdt voorlichtingsavond
Volgens wethouder F. Walkate (verkeer) is een opening van het station in Maarheeze in 2007 niet haalbaar. Eerst moeten uitvoeringsplannen door de projectorganisatie worden gemaakt. De verwachting is, dat deze in januari 2007 gereed zijn. Rond die tijd zal ProRail ook met haar (globaal) onderzoek klaar zijn, zodat ook hier meer duidelijkheid over is. Ook de procedure omtrent wijzigingen in het bestemmingsplan en de wettelijke inspraaktermijnen die hiervoor staan, blokkeren een snelle opening. Wel is toegezegd dat, waar mogelijk, de procedures zo snel mogelijk afgehandeld zullen worden. De gemeente Cranendonck organiseert in december van dit jaar een voorlichtingsavond waarin de plannen toegelicht zullen worden.

Rol Stichting Station Maarheeze
Stichting Station Maarheeze is blij met de positieve ontwikkelingen. Wij zijn er van overtuigd dat het station er komt, maar dat het nog slechts een kwestie van tijd is. Graag willen wij alle personen en organisaties die ons in de afgelopen 2,5 jaar geholpen en gesteund hebben, bedanken. Maar we zijn er nog niet! De komende tijd zullen wij het project op de voet volgen, controleren, versnellen en indien nodig, helpen of bijsturen. Dit alles in de stellige overtuiging dat wij u binnen afzienbare tijd mogen begroeten bij de opening van het station.Eindhovens Dagblad 24-10-2006

ProRail maakt schets station in Maarheeze

MAARHEEZE - De komst van een station in Maarheeze is weer wat concreter geworden. De provincie, het SRE en de gemeente Cranendonck hebben samen besloten om Prorail een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. Ook wordt er alvast een eerste schetsontwerp van het station in Maarheeze gemaakt.

Woordvoerder R. Hermans van de gemeente Cranendonck ziet dit als een belangrijke stap: „Prorail gaat nu daadwerkelijk onderzoeken of het station echt in Maarheeze aan de Driebos kan komen.“

Prorail onderzoekt hierbij de veiligheid, hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn, maar vooral ook of een extra stop op het traject Eindhoven-Weert goed is in te passen zonder dat het andere treinverkeer – ook het goederenvervoer – daar hinder van ondervindt. „Pas als dat allemaal zwart op wit staat doen de NS een uitspraak of ze inderdaad in Maarheeze willen stoppen“, aldus Hermans.

Provincie, SRE en gemeente moeten ook duidelijk aangeven hoe het station financieel geregeld wordt en hoe lang de wijziging van het bestemmingsplan gaat duren. „Het streven is om het station in 2008 gereed te hebben. Dan kan de stop in Maarheeze in de dienstregeling van 2009 opgenomen worden“, stelt Hermans.

De gemeente gaat ook in gesprek met busonderneming Hermes, want de bussen voor het streekvervoer zullen een totaal andere route moeten gaan rijden. „Verder moeten we er ook voor zorgen dat er voldoende bussen naar Eindhoven blijven rijden, want niet iedereen moet op het station in Eindhoven zijn.“

Alle partijen, inclusief de NS, hebben zich ondertussen achter de locatie Driebos geschaard. Het station moet een P+R-functie krijgen. Verwacht wordt dat veel automobilisten van de snelweg afgaan om vanaf station Maarheeze verder te reizen, als er de komende jaren gewerkt wordt aan de verbreding van de A2.

Woordvoerder Ruud Liebregts van Stichting Station Maarheeze is verheugd over de nieuwe ontwikkeling: „Het is belangrijk dat die opdracht weg is en dat Prorail aan de slag kan, want de NS kunnen niets doen zonder het rapport van Prorail.“

NRC Handelsblad 22-07-2006

Om de trein te laten stoppen moet je de NS iets te bieden hebben

In Maarheeze gaat het lukken. Maar lang niet alle gemeenten die een station willen hebben, krijgen dat ook voor elkaar. Er is intensieve lobby nodig bij hogere overheden en de NS.

Door Djaja Ottenhof

Maarheeze, 22 juli. Aan de ene kant van het spoor door dor gras en struiken, aan de andere kant de hekken van een bedrijventerrein. De plaats waar station Maarheeze moet komen, ligt er nu nog kaal bij. Maar als het aan bewoners en gemeente ligt staat hier binnen twee jaar een station.

Het Brabantse Maarheeze is een van de plaatsen waar de wens leeft de trein te laten stoppen. In heel Nederland zijn gemeenten druk in de weer met het bespelen van hogere overheden en de Nederlandse Spoorwegen om een station te krijgen. Soms lukt het: in de nieuwe dienstregeling van de NS voor 2007 zijn zeven nieuwe stations opgenomen. Maar vaak lukt het niet.

“Een station draagt bij aan de marketing van een stad om bewoners en bezoekers te trekken”, zegt hoogleraar Ingo Hansen, van het onderzoekscentrum ‘Mobility of persons and transport of goods’ aan de Technische Universiteit Delft. “Een station geeft forensen zekerheid. Met bussen reis je niet over langere afstanden, het reiscomfort van de trein is groter, daardoor heeft de trein een grotere infrastructurele waarde dan de bus.” Voor de gemeente Cranendonck, waar Maarheeze onder valt is dit dan ook een belangrijke reden om het station te willen. Wethouder Verkeer en vervoer Frank Walkate: “Met een station hoor je bij de grote mensen, je naam komt weer op de kaart.”

“Je hebt te maken met een flink aantal belanghebbenden, zoals reizigersorganisaties en busmaatschappijen, zegt Rinus van Schendelen, politicoloog verbonden aan de Erasmus Universiteit. Hij geeft cursussen aan overheden en bedrijven hoe zij een lobby het beste aan kunnen pakken en geldt als een autoriteit op dit terrein. “Voor een kleine gemeente is het belangrijk om de steun van de provincie te hebben. Provinciale overheden hebben specifieke bevoegdheden op het terrein van verkeer en vervoer.”

In Maarheeze is dat gelukt. Na een actieve lobby, die voor een groot deel gevoerd is door een groep bewoners verenigd in de Stichting Station Maarheeze, hebben Provinciale Staten van Brabant zich unaniem uitgesproken voor de komst van het station. Daarbij is ook geld vrijgemaakt voor de aanleg van het station.

Contacten met de provincie zijn belangrijk geweest om deze aan boord te krijgen. Wethouder Walkate “Wij hebben via de landelijke partij onze ingangen bij de provinciale politici: de VVD heeft in februari een bijeenkomst gehad, daar was ook het Tweede-Kamerlid Hofstra aanwezig. We hebben toen ook de stichting uitgenodigd om een presentatie te houden. Daarnaast zijn de contacten op ambtelijk niveau goed.”

Volgens Van Schendelen is het overtuigen van de Spoorwegen een struikelblok. NS speelt een cruciale rol in het proces omdat zij bepaalt of de treinen stoppen. “Je moet als lokale overheden de NS iets te bieden hebben. Je kunt wel zeggen dat je genoeg instappers hebt, maar dan zegt NS ‘stel je maar garant voor duizend instappers per dag’. Als later blijkt dat het maar de helft is, moet je vijfhonderd kaartjes betalen.”

Maarheeze heeft volgens Walkate een sterke kaart in handen met de plaats van het nieuwe station. De verbreding van de wegen rond Eindhoven en daarna de snelweg A2 zullen de komende tien jaar veel opstoppingen geven. Het station ligt vlakbij een afrit van de A2 en kan daardoor goed dienen als P+R station. “NS is enthousiast over dat idee. Ze hebben zelf het initiatief genomen voor een onderzoek.”

Voor NS is het vooral van belang dat een nieuw station voldoende nieuwe inkomsten oplevert en inpasbaar is in de dienstregeling. Yvonne Lentz houdt zich bij NS bezig met het zuidelijk deel van de Randstad: “Er zijn veel gemeenten die het willen. Ze denken: ‘hé, we hebben een nieuwe woonwijk, laten we een station aanleggen’. Maar als het een wijk is met slechts vijfduizend inwoners ben je er na één gesprek natuurlijk wel uit.” De insteek van NS is volgens Lentz altijd positief. “We kijken of het station op een fatsoenlijke manier in de dienstregeling past.”

De cruciale positie die NS heeft in het proces, blijkt bij de aanleg van het station Schiedam Kethel. De stadsregio en gemeente willen dat het station er komt, maar volgens NS voldoet het station niet aan de eisen. Lentz: “Het is op dit moment niet inpasbaar en de vervoerswaarde is nog onvoldoende. Je bedient daar misschien een aantal nieuwe reizigers mee, maar met de extra stop schrik je al bestaande doorgaande reizigers af. Nieuwe stations graag, maar je moet geen mensen uit de trein jagen.”

De gemeente Schiedam is niet gelukkig met de opstelling van de NS. “Vanaf eind jaren tachtig wordt al gesproken over de aanleg van het station. Dit station bedient ongeveer 25.000 inwoners van Schiedam-Noord”, zegt wethouder Christine Daskalakis. “De afgelopen decennia was inpassing in de dienstregeling het probleem. Daarvoor is nu een oplossing gevonden door gebruik van sneller stoptreinmaterieel. Vorig jaar hebben de NS nog aangegeven bij te zullen dragen aan een voortvarende aanpak van het station en hebben wij toezeggingen gedaan over meer functies in de nabijheid van het station.”

NS en gemeente zijn nog met elkaar in onderhandeling. Lentz: “We gaan met de regionale overheden en ProRail kijken welke maatregelen er nodig zijn om het station wél in te passen en om wél voldoende reizigers te genereren. Dat kan bijvoorbeeld door maatregelen op het gebied van infrastructuur of ruimtelijke ordening zoals extra woningen of kantoren.”

In de gemeente Cranendonck gaat iedereen ervan uit dat het station in Maarheeze niet dit soort problemen zal krijgen. Wethouder Walkate: “Als de NS straks akkoord zijn, kunnen we naar het ministerie om de aanvraag in te dienen.”

Nieuwe stations
Een nieuw station kan er pas komen nadat de minister van verkeer en waterstaat toestemming heeft gegeven. Voordat deze toestemming er komt moet aan een aantal voorwaarden van het ministerie worden voldaan. ProRail, de beheerder van het spoor toetst bij elke nieuwe aanvraag of dat het geval is.

Behalve dat duidelijke afspraken moeten zijn gemaakt over de financiering en het eigendom van het nieuwe station, is de belangrijkste voorwaarde dat NS of een andere vervoerder de garantie geeft bij het station te gaan stoppen. NS stelt daarvoor als eis dat het nieuwe station minstens duizend extra reizigers per dag oplevert. Een andere voorwaarde is dat de stop bij het station past in de bestaande dienstregeling. De bouw van nieuwe stations kan op twee manieren worde gefinancierd. Een provincie of stadsregio kan de financiering zelf voor zijn rekening nemen. Een andere optie is dat de regio een beroep doet op geld uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport. Om daarvoor in aanmerking te komen geldt dezelfde regel van duizend nieuwe reizigers die ook NS hanteert. Verder mogen de kosten voor de aanleg niet hoger zijn dan zes miljoen euro.

De Grenskoerier 06-07-2006

Mogelijk volgend jaar al tijdelijk station Maarheeze

MAARHEEZE - Maarheeze zal mogelijk al in 2007 een tijdelijk NS-station in gebruik kunnen nemen. Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben tijdens hun vergadering besloten een financiële impuls van 1,25 miljoen euro te reserveren voor dit initiatief. Bovendien zal de provincie, samen met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de gemeente Cranendonck, een officiële aanvraag indienen bij ProRail om te onderzoeken of een permanent station in Maarheeze mogelijk is.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten diende de PvdA een motie in die door de gehele Staten werd ondersteund. In deze motie wordt uitgegaan van een onderzoek waarin staat dat de extra kosten voor exploitatie van station Maarheeze vrijwel nihil zijn, terwijl er wel extra inkomsten van meer reizigers verwacht mag worden. Ook de proef van minister Peijs om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken op plaatsen waar wegwerkzaamheden plaatsvinden wordt genoemd. Volgend jaar wordt immers gestart met de ombouw van de A2 bij Eindhoven en worden andere wegwerkzaamheden verderop aan de A2 uitgevoerd. Daarmee wordt de Randstad moeilijker bereikbaar per auto en zou de minister stimulerende maatregelen voor het openbaar vervoer willen treffen. Een tijdelijk station in Maarheeze kan daar onderdeel van zijn.

Het is de bedoeling dat het station Maarheeze een P+R-station wordt. Dat betekent een station met ruime parkeermogelijkheden, zodat vanuit een groot gebied reizigers uit de auto kunnen overstappen op de trein. Provinciale Staten stelden hun “Visie op het Openbaar Vervoer” vast waarin een van de uitgangspunten is dat steden beter bereikbaar zouden moeten worden door aan de randen van die steden transferia te bouwen. Een station in Maarheeze zou prima in die visie passen, zo stellen Provinciale Staten in de motie vast.

Eindhovens Dagblad 27-04-2006

’Goede hoop’ op station in Maarheeze in 2007

Door ROLAND DUIVIS

MAARHEEZE – Steeds meer politici steunen de komst van een treinstation in Maarheeze. Gedeputeerde Janse de Jonge heeft aan de de actievoerende stichting Station Maarheeze laten weten ’goede hoop te hebben dat het station in 2007 geopend kan worden’.

Ook minister Peijs heeft zich inmiddels laten bijpraten over de plannen in Maarheeze. De positieve reactie van Janse de Jonge komt voort uit het besluit van de Nederlandse Spoorwegen om de haalbaarheid van het station opnieuw te onderzoeken. Hoewel er maar een krappe marge is, blijkt een treinstop in Maarheeze in de nieuwe NS-dienstregeling voor 2007 te passen.

Volgens Harry Vorst, voorzitter van de stichting station Maarheeze (SSM), kan de positieve opstelling van de NS en Janse de Jonge te maken hebben met de mogelijkheid van een tijdelijk station. „Vorige week hadden we een gesprek met de minister en ze zag direct het belang van de snelweg A2. Door de wegwerkzaamheden aan de A2 en A67 die er de komende jaren aan zitten te komen, kan een tijdelijk station veel verkeersproblemen wegnemen. Met een tijdelijk station, dat naar schatting een half miljoen euro kost, kunnen veel langdurige procedures omzeild worden. Als zo’n station er eenmaal staat – en het blijkt succesvol – dan zal het waarschijnlijk niet snel verdwijnen. En als er toch niet voldoende belangstelling voor is, dan is het terecht dat het wordt afgebroken.“ In een studie van onderzoeksbureau Goudappel Coffeng werd eerder al duidelijk dat een station in Maarheeze haalbaar is. Dat geldt voor de gehele exploitatie. Het onderzoek dat de NS nu houden, noemt Vorst ’buitengewoon positief’. De NS hebben nooit aangegeven voor of tegen een station in Maarheeze te zijn. „Maar het feit dat ze het nu zelf ook nog gaan onderzoeken, zegt wel wat. Het is vooral positief omdat in eerder onderzoek van zeer sombere prognoses is uitgegaan. Het begint dus langzaam in beweging te komen“, aldus Vorst.

Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 20-04-2006

Gedeputeerde hoopt op opening station in 2007

Op donderdag 13 april jl. heeft een afvaardiging van het bestuur van de Stichting Station Maarheeze een ontmoeting gehad met Minister Karla Peijs en Gedeputeerde Eric Janse de Jonge. De ontmoeting vond plaats na afloop van een spreekbeurt van de Minister in Tilburg, die georganiseerd was door de Herensociëteit. Deze ontmoeting kon tot stand komen door tussenkomst van Tweede Kamerlid Corien Jonker (CDA).

De Minister is op de hoogte gebracht van de belangrijkste items die rond het station spelen, met name de resultaten van de Businesscase en de huidige stand van zaken. Zij toonde zich buitengewoon geïnteresseerd en zag het belang van het station voor de regio en de kansen voor de weggebruikers in de periode van de reconstructie van de A2 en A67. Zij zegde toe dat zij de verdere ontwikkeling zou volgen.

Desgevraagd gaf Gedeputeerde Eric Janse de Jonge een overzicht van de stand van zaken. Uit de gesprekken die met NS en ProRail gevoerd zijn, is duidelijk geworden dat het station inpasbaar is in de dienstregeling van 2007. Veel ruimte is er niet, maar het geeft geen knelpunten. Men richt zich op een tijdelijk station, waarvan de initiële kosten geschat worden op € 500.000. Punt van onderzoek op dit moment zijn de kosten van de spoorbeveiliging, die hoog lijken uit te vallen. De heer Janse de Jonge verwacht dat dit onderzoek rond de vakantieperiode afgesloten is, waarna de formele aanvraag voor een nieuw station naar de Minister verstuurd kan worden. De Gedeputeerde sprak de hoop uit dat het station in 2007 geopend kan worden, als daarvoor ook de Gemeente Cranendonck en het SRE de noodzakelijke inspanningen blijven leveren.Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 20-04-2006

Statenlid Buijs (VVD) bezoekt stationslocaties

Onlangs is het Provinciale Statenlid Wobine Buijs-Glaudemans (VVD) op bezoek geweest in Maarheeze. Zij is lid van de Provinciale Statencommissie Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid (EMG). Buijs, die zich vooraf goed verdiept had in de materie, heeft beide stationlocaties (te voet) bekeken.

Een afvaardiging van Stichting Station Maarheeze heeft de ins en outs van het station met Buijs besproken. Zij gaf aan dat de link met de werkzaamheden op de A2/A67 van de komende jaren essentieel is. Ook benadrukte ze dat in het kader van Beter Bereikbaar Brabant 15 miljoen euro beschikbaar is voor compensatie van hinder voor automobilisten. Binnenkort zal de VVD-statenfractie zich beraden over hun standpunt en dat kenbaar maken.Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 20-04-2006

NS komt met eigen businesscase station Maarheeze

Op maandag 10 april jl. is er ambtelijk overleg geweest tussen NS Commercie, de provincie Noord-Brabant, het SRE en de gemeente Cranendonck. De resultaten van de 'Businesscase station Maarheeze', (Goudappel Coffeng, februari 2005) zijn besproken. Hieruit bleek toen een positief resultaat van bijna een miljoen euro per jaar voor NS en een grote besparing op de kosten van het laten rijden van bussen tussen Maarheeze en Eindhoven. Ook de inpasbaarheid van het station Maarheeze in de dienstregeling van 2007 is besproken met NS, aangezien de businesscase aangaf dat deze inpasbaarheid een belangrijke randvoorwaarde is.

In afstemming met ProRail heeft NS besloten om de modellen voor het berekenen voor het aantal in- en uitstappers, aan te passen. Voorheen werd de "kringentheorie" toegepast, waarbij cirkels rond het station getrokken werden. Het model is nu uitgebreid met o.a. aanvoer van bussen en een grotere straal van de cirkels. Het is nog niet duidelijk of P+R (parkeren en reizen) ook in dit model zit.

NS heeft toegezegd een eigen businesscase voor het station in Maarheeze te gaan maken, waarbij het nieuwe model gehanteerd wordt. Hierin wordt alleen gekeken naar het exploitatieresultaat zoals dat voor NS geldt. Zowel de locaties Stationsstraat als Driebos worden onderzocht. Op basis van de uitkomsten zal NS een standpunt innemen. NS verwacht in juni van dit jaar klaar te zijn met het onderzoek.Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 25-02-2006

Opnieuw kamervragen over station Maarheeze

De inpasbaarheid van het station Maarheeze in de dienstregeling van 2007 staat op de landelijke politieke agenda. Eerder deze maand stelde het CDA al schriftelijke vragen aan de minister. Nadat de VVD toegezegd had deze vragen te steunen, deed de PvdA er samen met het CDA nog een schepje bovenop. Inpasbaarheid in de dienstregeling is essentieel, omdat zo de bediening van het station gegarandeerd wordt.

Eerst werd Stichting Station Maarheeze uitgenodigd door CDA-Kamerleden Eddy van Hijum en Corien Jonker. Naar aanleiding van dit gesprek hebben Van Hijum en Jonker schriftelijke vragen aan minister Peijs (verkeer) gesteld over de inpasbaarheid van het station in de dienstregeling 2007. Daarnaast werd gevraagd of de minister bereid is ProRail opdracht te geven een station in Maarheeze te openen en welke financiële middelen het Rijk hiervoor beschikbaar heeft. Peijs heeft eerder aangegeven dat er geld beschikbaar is om automobilisten te compenseren via het OV bij grote wegwerkzaamheden, zoals die ook in onze regio gepland staan.

Op donderdag 9 februari jl. heeft Stichting Station Maarheeze eenzelfde soort discussie gehouden met Tweede Kamerleden Pieter Hofstra en Willibrord van Beek (VVD). Eerder dit jaar werd bekend dat de provincie het toegezegde onderzoek naar P+R (Parkeren & Reizen) heeft ingeruild tegen een praktijkonderzoek met een tijdelijk station. Hofstra begreep niet wat de provincie hiermee bedoelt en stelde dat het station er gewoon moet komen. Hij steunt ook de vragen van het CDA.

Op 20 februari sprak Stichting Station Maarheeze met Jan Boelhouwer (PvdA), woordvoerder Verkeer en Vervoer in de Tweede Kamer. Boelhouwer ging nog een stapje verder door met Dijksma (PvdA) en Jonker (CDA) de volgende schriftelijke vragen te stellen aan de minister:

Beschikt u over een aanwijzingsbevoegdheid om in de dienstregeling van de NS, die in 2007 moet ingaan, wijzigingen aan te brengen? Zo ja, bent u bereid door middel van een aanwijzing te bewerkstelligen dat het toekomstig station Maarheeze per 2007 in de dienstregeling van NS zal worden opgenomen? Zo neen, waarom niet?

Deze vragen zijn een aanvulling op de eerder deze maand door Jonker en Van Hijum (CDA) gestelde vragen. Het bezoek van Boelhouwer aan Maarheeze is ook op Omroep Brabant TV nieuws geweest. De uitzending is nog tot maandagavond te bekijken via www.stationmaarheeze.nl.

Binnenkort worden o.a. de Nota Mobiliteit en de dienstregeling 2007 in de Tweede Kamer behandeld. Dan worden belangrijke beslissingen over de komende vijf jaar genomen. Met druk van CDA, VVD en PvdA op landelijk niveau komt de realisatie van het station Maarheeze zeker een stap dichterbij.Eindhovens Dagblad 21-02-2006

'Peijs moet NS aanwijzing geven'

PvdA wil actie minister omtrent station

Door onze correspondent JEN MANSVELT.

MAARHEEZE – Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) moet de NS de ‘aanwijzing’ geven, dat er snel een station in Maarheeze moet komen. Tweede Kamerlid Jan Boelhouwer (PvdA) stelt haar vandaag schriftelijke vragen om de minister hiertoe aan te zetten. Dat vertelde Boelhouwer gisteren tijdens een werkbezoek aan Maarheeze. Als die ‘aanwijzing’ er komt, kan Maarheeze in de dienstregeling voor 2007 opgenomen worden.

Boelhouwers vragen zijn een aanvulling op de vragen die eerder deze maand gesteld werden door CDA-kamerlid Corien Jonker. Voor Boelhouwer is een station in Maarheeze een uitgemaakte zaak: “Dat vond ik vier jaar geleden al, toen ik hier als gedeputeerde was. Nu is de behoefte alleen maar groter geworden. Bovendien maken de werkzaamheden die de komende jaren aan de A2 rond Eindhoven plaatsvinden, een station alleen maar wenselijker. De files zullen alleen maar toenemen en het reizen met de bus gaat dan ook meer tijd kosten.”

Hij wil in het traject van onderhandelen en gesprekken voeren met diverse partijen zoals NS en ProRail snel grote stappen zetten. Een ‘aanwijzing’ van de minister is daarbij van belang. “Mocht er al sprake zijn van onwil bij NS of ProRail, dan maakt de minister via zo’n aanwijzing duidelijk dat er een station moet komen.”

Financieel ziet Boelhouwer weinig problemen. “De minister heeft de provincie een extraatje gegeven van vijftig miljoen euro voor investeringen in verkeer. Een station in Maarheeze kost niet meer dan drie miljoen. Dat moet toch op te brengen zijn.”

Hoewel Boelhouwer zowel voor de locatie aan de Stationsstraat als aan de Driebos mogelijkheden ziet, heeft hij een voorkeur voor de locatie Driebos. “Dit geeft de P+R-functie grote mogelijkheden en het ligt ook ideaal ten opzichte van de nabijgelegen industrieterreinen en het bustransferium van Solmar Tours.”

Om het station in Maarheeze tot een succes te maken, wil hij dat de bussen het station aandoen en wel op tijden die nauwkeurig aansluiten bij de aankomst- en vertrektijden van treinen.

PvdA-statenlid Rob Althuizen maakte gisteren in Maarheeze bekend, dat hij in de Provinciale Staten met een initiatief-voorstel komt om het bus- en streekvervoer in Brabant gratis aan te bieden. Dit in navolging van delen van België waar dat een groot succes blijkt te zijn. “Dat kan in eerste instantie voor scholieren en ouderen gelden, maar later ook voor andere groepen.”

Hierdoor zou het reizigersaanbod voor het station nog kunnen groeien. Ook de plannen voor de kilometerheffing zouden in het voordeel van een rendabel station in Maarheeze uitwerken.

Eindhovens Dagblad 13-02-2006

’Er moet in Maarheeze gewoon een station komen; punt uit’

MAARHEEZE – Stichting Station Maarheeze (SSM) lijkt, na eerst de plaatselijke en provinciale politiek overtuigd te hebben van de noodzaak van een station in Maarheeze, nu ook de landelijke politiek danig te masseren. Nadat eerder deze maand het Maarheezer Kamerlid Corien Jonker (CDA) schriftelijke vragen aan de minister van Verkeer en Waterstaat stelde – met als doel de komst van een station in Maarheeze te bespoedigen – schaarde donderdag het VVD-Kamerlid Pieter Hofstra zich bij de voorstanders van dat station. Dat gebeurde tijdens een VVD-bijeenkomst in Maarheeze.

Hofstra vindt het aantal van 1350 in- en uitstappers die mogelijk gebruik gaan maken van het station ’spectaculair en veel meer dan nodig is om een station te kunnen openen.’ Hij zei onomwonden dat hij de Kamervragen van Jonker steunt om dit bij de minister onder de aandacht te brengen. Als voorzitter van de vaste Kamercommissie voor verkeer kan hij extra gewicht geven aan deze vragen. De minister moet de NS en ProRail op haar beurt weer een ’aanwijzing’ geven dat een station in Maarheeze in de dienstregeling moet worden opgenomen. Statenlid Jan Verhoeven op zijn beurt nodigde SSM uit om een betoog bij de Statenfractie van de VVD te komen houden. „Een station in Maarheeze heeft bij de VVD-statenfractie nog niet de hoogste prioriteit, maar we hebben ons zeker ook niet tegen een station uitgesproken.“

Op 20 februari komt de PvdA-woordvoerder voor verkeer en vervoer in de Tweede Kamer, Jan Boelhouwer, voor een werkbezoek naar Maarheeze. Het enige onderwerp op de agenda is dan het station. Boelhouwer bezoekt ook de locatie waar een P+R station (auto parkeren en overstappen op de trein) volgens SSM moet komen: nabij de Driebos, vlakbij de op- en afrit van de A2.

SSM-woordvoerder Ad Schalk is blij dat de landelijke partijen hun Haagse netwerk mobiliseren. Hij is vooral blij dat Hofstra zich uitte tegen het idee van een tijdelijk station gedurende verbredingswerkzaamheden aan de A2 bij Eindhoven.

„Wat tijdelijk station? Er moet gewoon een station komen. Punt uit“, zei Hofstra.

De Grenskoerier 18-01-2006

Provincie: tijdelijk station in Maarheeze

De provincie Noord-Brabant wil dat het station in Maarheeze haar haalbaarheid kan bewijzen door middel van een tijdelijke halteplaats. Op deze manier wordt in de praktijk onderzocht of Maarheeze een permanent station kan krijgen. Dit blijkt uit een bericht dat vorige week door het College van B&W van Cranendonck is uitgebracht.

Vorig jaar is uit een verdiepingsonderzoek reeds gebleken dat het station in Maarheeze een positief rendement zal hebben. De provincie heeft toen besloten een aanvullend onderzoek uit te voeren naar de potentie van P+R (parkeren en reizen) bij het station. Een P+R station zou met name interessant zijn voor automobilisten uit de regio en op de A2. De provincie wil dit P+R onderzoek nu vervangen door een praktijkonderzoek. Om een dergelijk station te financieren moeten de provincie Noord-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de gemeente Cranendonck een gelijke bijdrage leveren.
Het college van de gemeente Cranendonck liet weten het door de provincie getoonde initiatief te waarderen en positief te staan tegenover het voorstel. Ook het SRE staat positief tegenover het initiatief. Uiteraard moet nog over vele zaken worden gesproken voordat het station in Maarheeze werkelijkheid is. Binnenkort gaan de drie partijen hierover in overleg.
Stichting Station Maarheeze is verheugd dat de provincie het voortouw heeft genomen om te komen tot een station. “Wij gaan natuurlijk wel voor een definitief station”, liet bestuurslid R. Liebregts weten, “anders wegen de inspanningen en investeringen niet op tegen het resultaat.” De stichting hoopt op korte termijn concrete informatie te ontvangen over het voorstel.
Gedeputeerde E. Janse de Jonge lichtte tijdens de provinciale statencommissie Mobiliteit op 13 januari toe dat er nog vier vraagstukken beantwoord moeten worden: locatie, kosten, rendement en inpasbaarheid. Statenlid J. van Beerendonk (CDA) stelde dat een juiste locatiekeuze van essentieel belang is. Het zou volgens hem zonde zijn als na een paar jaar blijkt dat het station toch beter anders gesitueerd had kunnen worden. De inpasbaarheid van het station in de dienstregeling kan pas bekeken worden zodra de dienstregeling van 2007 gepresenteerd is door NS en ProRail. De verwachting is dat dit nog deze maand gebeurt.

Rijksbijdrage P+R
Statenlid R. Althuizen (PvdA) adviseerde de gedeputeerde om in overleg te gaan met het Ministerie van Verkeer & Waterstaat over een mogelijke financiële bijdrage voor een P+R gelegenheid bij het station. Minister Peijs heeft namelijk geld beschikbaar gesteld om automobilisten bij grootscheepse werkzaamheden te compenseren. In deze regio gaan de komende jaren vijf ingrijpende wegwerkoperaties van start. Zo gaat de Randweg Eindhoven binnenkort op de schop, en in 2009 de A2 tussen Budel en Leenderheide.
Het voorstel van Althuizen werd gesteund door een overgrote meerderheid van de provinciale statenfracties.

Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 15-01-2006

Voorstel PvdA voor rijksgelden P+R breed gesteund

Volgens de PvdA-statenfractie kan de provincie de kansen van een station bij Maarheeze vergroten door bij het Rijk geld binnen te slepen voor een P+R (parkeren en reizen) gelegenheid bij het station. Dit geld is nu beschikbaar, omdat minister Peijs automobilisten die met grootscheepse werkzaamheden geconfronteerd worden, wil compenseren via het openbaar vervoer. In deze regio gaan de komende jaren vijf ingrijpende wegwerkoperaties van start. Zo gaat de Randweg Eindhoven binnenkort op de schop, en in 2009 de A2 tussen Budel en Leenderheide.

Tijdens de provinciale statencommissievergadering Mobiliteit op vrijdag 13 januari adviseerde R. Althuizen (PvdA) gedeputeerde E. Janse de Jonge om hierover in onderhandeling te gaan met het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. Het voorstel van Althuizen werd uitdrukkelijk ondersteund door CDA-statenlid mevr. A. Weeterings. Ook Groenlinks en SP reageerden positief.

Mevr. W. Buys (VVD) vond het feit dat er geld beschikbaar is geen reden om dit ook uit te geven. Ook zijn er volgens haar in de verkenning OV-Netwerk Brabantstad keuzes gemaakt, waarbij station Maarheeze afgevallen is. Althuizen was het hier niet mee eens. SGP-Christenunie steunde het voorstel, maar vroeg zich wel af of het station te realiseren zou zijn binnen de beschikbare tijd. De gedeputeerde bevestigde dat een snelle realisatie inderdaad van belang is.Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 15-01-2006

Provincie: tijdelijk station Maarheeze

Op 12 januari 2006 is door het College van Burgemeester en Wethouders van Cranendonck het volgende bericht uitgebracht:

De provincie Noord-Brabant heeft richting de gemeente Cranendonck en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven aangegeven dat de provincie via de inrichting van een tijdelijk station Maarheeze wil achterhalen wat de potentie van het station Maarheeze is. Op deze manier wordt niet op papier maar in de praktijk het (P+R)reizigersaanbod in beeld gebracht. Teneinde een dergelijk tijdelijk station te financieren zal door bovengenoemde betrokken partijen een gelijke bijdrage moeten worden geleverd.
Het college van de gemeente Cranendonck, waarin over dit onderwerp is gesproken, waardeert het door de provincie getoonde initiatief en staat positief tegenover de voorgestelde inrichting van een tijdelijk station. Een praktische manier om de meerwaarde van het station Maarheeze aan te tonen. Ook het SRE staat positief tegenover het initiatief. Uiteraard moet nog over vele zaken worden gesproken voordat het initiatief kan worden geconcretiseerd. Wij zullen dan ook op korte termijn het overleg starten met provincie en SRE.

Wij houden u van deze, naar onze mening gunstige, ontwikkeling op de hoogte.
College van Burgemeester en Wethouders

Tijdens de provinciale statencommissievergadering Mobiliteit op vrijdag 13 januari reageerde gedeputeerde E. Janse de Jonge verbaasd en ontzet dat het nieuws gepubliceerd was zonder overleg met de provincie. Hij lichtte daarna toe dat er nog vier vraagstukken beantwoord moeten worden: locatie, kosten, rendement en inpasbaarheid.

Statenlid J. van Beerendonk (CDA) stelde dat een juiste locatiekeuze van essentieel belang is. Het zou zonde zijn als na een paar jaar blijkt dat het station toch beter anders gesitueerd had kunnen worden. De inpasbaarheid van het station in de dienstregeling kan pas bekeken worden zodra NS/ProRail/Railion de dienstregeling 2007 op 19 januari a.s. presenteren.

Gedeputeerde E. Janse de Jonge stelde dat er ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats gaat vinden tussen provincie, SRE en gemeente. De uitkomsten van dat overleg worden vervolgens besproken in de provinciale statencommissie.Eindhovens Dagblad 13-01-2006

Voorstel provincie Noord-Brabant:

'Tijdelijk station in Maarheeze'

Door onze correspondent JEN MANSVELT

MAARHEEZE - De provincie wil dat Maarheeze een tijdelijk station krijgt. Op deze manier wil ze achterhalen of er voldoende reizigersaanbod is voor een permanent station.

Dit praktijkonderzoek kan een theoretisch onderzoek vervangen. De provincie wil wel dat ook de gemeente Cranendonck en het SRE financieel bijdragen aan het tijdelijk station. Blijkens een mail die de Cranendonckse raadsleden gisteravond ontvangen hebben, staan de gemeente Cranendonck en het SRE positief tegenover de komst van zo'n voorlopig station. De gemeente wil hierover op korte termijn gaan overleggen met SRE en provincie.
Stichting Station Maarheeze (SSM) laat via woordvoerder F. van der Wiel weten blij te zijn dat er weer wat schot in de zaak komt: "Het is positief dat de provincie het voortouw heeft genomen om tot de oprichting van een station in Maarheeze te komen." SSM wil wel graag snel met de gemeente, SRE en provincie aan tafel gaan zitten om meer duidelijkheid over het plan te krijgen. Zo weet hij niet waar de provincie het tijdelijke station gepland heeft en waarom: "Ik ga ervan uit dat de provincie de locatie Driebos bedoelt, maar dat staat nergens. Ik leid dat af uit de P+R functie (parkeren en verder reizen, red.) die de provincie noemt. De Drieboslocatie ligt vlak bij de snelweg. Een P+R functie kan volgens ons niet op de plek van het oude station aan de Stationsstraat, want dan belast je die weer teveel met verkeer dat van de snelweg afkomt." Verder wil Van der Wiel meer duidelijkheid over het begrip tijdelijkheid: "Als dat maar een paar jaar behelst, geef je toch moeilijker veel geld uit dan voor een definitieve oplossing."

Eindhovens Dagblad 13-01-2006

PvdA: rijk heeft nu geld beschikbaar voor aanleg groot parkeerterrein Maarheeze

'Transferium vergroot kansen op treinstation'

Door VANDA VAN DER KOOI

MAARHEEZE - Volgens de PvdA-Statenfractie kan de provincie de kansen van een treinstation bij Maarheeze vergroten, door bij het rijk geld binnen te slepen voor een overstapplaats (P+R, red.) voor automobilisten bij het station.
Geld voor zo'n transferium is volgens statenlid Rob Althuizen uit Helmond nu voorhanden. "Minister Peijs wil forensen die door grootscheepse werkzaamheden geconfronteerd worden met files, compenseren via het openbaar vervoer. Daar is nu geld voor vrijgemaakt. De Tweede Kamer heeft al aangegeven dat ook bewoners van deze regio hier recht op hebben. Tenslotte gaan hier de komende jaren vijf ingrijpende wegwerkoperaties van start. Zo gaat de A2 tussen Leenderheide en Budel in 2009 op de schop, en start komend jaar het werk aan de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch."
Vandaag zal de PvdA-statenfractie dit onderwerp naar voren brengen in de statencommissie Mobiliteit van de provincie. Althuizen: "We hopen dat we de steun krijgen van de andere partijen, en dat de commissie de gedeputeerde de opdracht geeft hierover in onderhandeling te gaan met met ministerie van Verkeer en Waterstaat."

Rendabeler
Of het treinstation in Maarheeze er komt, is nog allerminst zeker. Althuizen denkt dat een transferium bij het station meer reizigers trekt en het station daarmee rendabeler wordt.
Eind deze maand krijgt de provincie duidelijkheid of een treinstation in Maarheeze überhaupt past in de nieuwe dienstregeling van de NS voor komend jaar. In 2007 gaat de huidige dienstregeling ingrijpend op de schop. Alleen als Maarheeze in het nieuwe systeem kan worden ingepast zonder dat er kostbare extra treinen worden ingezet, is het station haalbaar.
Maar dan woacht nog een grote horde, de aanleg van het station zelf. Dat kost veel geld, en de kans dat dit geld van het ministerie komt, is klein.