Eindhovens Dagblad 28 november 2007

Buslijnen aansluiten op station Maarheeze


MAARHEEZE - Buslijnen uit omliggende plaatsen moeten gaan aansluiten op het toekomstige station Maarheeze.

Tot het station klaar is, komen er mogelijk extra snelbusverbindingen tussen Maarheeze en bedrijventerreinen in Eindhoven. De bussen zullen vertrekken vanaf de aan te leggen parkeerplaats bij het station. Als dit plan doorgaat, zal de parkeerplaats daarom eerder worden aangelegd. Het doel hiervan is de spitsdrukte op de A2 te verminderen.

De trein stopt straks twee keer per uur in beide richtingen op station Maarheeze. Om te zorgen dat voldoende passagiers gebruik gaan maken van het station, moeten bussen uit de omgeving op het station aangesloten worden.

Voor de snelbusverbinding Maarheeze-Eindhoven via Leende wordt door de projectgroep station Maarheeze (NS, ProRail, gemeente Cranendonck, provincie en Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) momenteel gewerkt aan een oplossing. De NS willen dat deze lijn wordt opgeheven, zodat het geen concurrent wordt van de nieuwe treinverbinding.

Volgens de huidige planning wordt het station in het voorjaar van 2009 in gebruik genomen.

Eindhovens Dagblad 16 november 2007

Maarheeze krijgt simpel stationnetje


door Maartje Smeets

MAARHEEZE - Het is definitief: Maarheeze krijgt zijn station. De stoptrein tussen Eindhoven en Weert gaat een keer extra stoppen.

Bij het station komt geen gebouw, maar alleen kaartjesautomaten. Aan weerszijden van het spoor komt een perron met een abri. De totale kosten van het station bedragen 4,66 miljoen euro.

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat zegde deze week toe dat het ministerie een bijdrage zal leveren. Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie op 4, 5 en 6 december wordt besproken hoeveel geld er naar Maarheeze zal gaan.

Wethouder F. Walkate van Cranendonck (VVD, verkeer en vervoer) is blij dat de kogel door de kerk is. "Alle onderzoeken zijn nu afgerond. We willen ProRail voor het einde van dit jaar de definitieve opdracht geven."

ProRail heeft ongeveer een jaar nodig om de bouw van het station te plannen en in te passen in de dienstregeling. Als alles goed verloopt, zouden begin 2009 de eerste passagiers in Maarheeze op de stoptrein kunnen stappen.

De nieuwe stoptreinen trekken sneller op en remmen sneller af, waardoor ze voor de NS makkelijker in te passen zijn in de dienstregeling. Ze vormen geen belemmering meer voor de intercity's.

Als het station geopend is, komt de snelbus naar Eindhoven te vervallen. Dit is een eis van de NS, die geen concurrentie voor de treinverbinding wil.

Wethouder Walkate beseft dat dit lastig is voor de Cranendonckse jeugd die in het zuiden van Eindhoven naar school gaat. Hij wil bekijken of en hoe dit probleem opgelost kan worden.

Langs de Driebos in Maarheeze komt een fietspad naar het station. Daar komt ook een verbrede spoorwegovergang.

Ook wordt er een zogenaamde Park & Ride zone aangelegd. Deze is bedoeld om automobilisten in de trein te krijgen, om zo de A2 rond Eindhoven te ontlasten.

Eindhovens Dagblad 2 oktober 2007

Nog 'mist' rond station Maarheeze

door Maartje Smeets

MAARHEEZE - Het blijft moeilijk om knopen door te hakken in de kwestie rond de bouw van station Maarheeze. Halverwege september had er meer duidelijkheid moeten zijn. Dit is uitgesteld tot begin november. De vertraging zou worden veroorzaakt door twee nog lopende onderzoeken van de inspectie van Verkeer en Waterstaat en een flora- en fauna-onderzoek.

Bij de bouw van het station zijn onder meer de gemeente Cranendonck, de provincie, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Nederlandse Spoorwegen en ProRail betrokken. ProRail wacht als uitvoerder van de bouw op meer duidelijkheid over wie de kosten gaat dragen. Als een aantal van duizend in- en uitstappers per dag wordt bereikt, neemt het Rijk de kosten voor een groot deel op zich. Aangezien dit aantal waarschijnlijk niet wordt gehaald, moeten de gemeente en de provincie meer bijdragen.

Ook de NS kan niet meer duidelijkheid geven. Een woordvoerster: "Wat wij zien, is dat het aan alle kanten stokt. De financiering is nog niet rond en er lopen nog onderzoeken."

Wethouder Walkate hoopt eind oktober de uitslagen van de lopende onderzoeken te krijgen. "Wij moeten begin november een knoop gaan doorhakken. Dan moet duidelijk welke variant er gekozen wordt." Waar die keuze precies van afhankelijk is en wie die knoop doorhakt, blijft onduidelijk. De wethouder wil daar geen uitspraken over doen.

De komst van een tijdelijk transferium bij de A2 in Maarheeze, heeft volgens Walkate geen invloed op de komst van station Maarheeze. Dit transferium zou vanaf december in gebruik moeten zijn. Er gaan minimaal vier keer per uur bussen naar Eindhoven rijden.

Volgens de laatste verwachting is het niet meer haalbaar om station Maarheeze in 2008 te openen.

Eindhovens Dagblad 5 juli 2007

Station Maarheeze in 2008 niet haalbaar

MAARHEEZE – De opening van station Maarheeze in 2008 is niet haalbaar. Volgens de planning van ProRail wordt dit waarschijnlijk begin 2009.

Wethouder F. Walkate ( VVD, Verkeer en Vervoer) van de gemeente Cranendonck gaf woensdagavond tekst en uitleg aan de inwoners van Maarheeze. Volgens Walkate is er nog geen definitief groen licht gegeven. Op het moment worden er onderzoeken gedaan naar de mogelijke varianten van het station. Welke dit zijn, welk prijskaartje daaraan hangt en om welk tijdspad het gaat, is volgens de wethouder vertrouwelijke informatie. Hij kan hierover in september meer uitspraken doen.

Walkate: „Nu is het belangrijkste punt het geld en de eisen die door bepaalde partijen gesteld worden. We onderzoeken momenteel een aantal opties. Het maakt nogal wat uit of het station acht miljoen of twintig miljoen gaat kosten.” Welke partijen precies welke eisen stellen aan het station, kon de wethouder niet vertellen. H. Vorst, voorzitter van de stichting Station Maarheeze is teleurgesteld over het feit dat er opnieuw uitstel is.

Vorst: „Wij hadden als stichting eigenlijk niet meer moeten bestaan. Er is toegezegd dat het station er in 2007 zou zijn, dat werd 2008 en nu wordt al gesproken over 2009.” Vorst vindt dat er juist nu vaart gemaakt moet worden, zodat de komst van het station gelijk opgaat met de werkzaamheden aan de A2. Volgens Walkate is ook een tijdelijk station in Maarheeze tijdens die werkzaamheden geen optie. Bij de komst van het station worden de buslijnen 173 en 176 op aandringen van de NS opgeheven. De NS willen niet dat die lijnen concurreren met de treinverbinding. Van het station zouden volgens berekeningen dagelijks 1350 mensen gebruik maken om richting Eindhoven te reizen. De reistijd met de auto in de spits is momenteel ongeveer drie kwartier tot een uur. Het traject om een station in het dorp te krijgen loopt sinds 2002.

Volgens de planning van ProRail komt er waarschijnlijk begin 2009 een station in Maarheeze. Een definitief groen licht voor het station is er nog niet.

Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 25-06-2007

Aankondiging voorlichtingsavond gemeente

Op 4 juli aanstaande organiseert de gemeente Cranendonck een voorlichtingsavond, waarin een aantal belangrijke items die in Maarheeze spelen, de revue zullen passeren. Een van de onderwerpen is het Station Maarheeze.

Dit hebben wij vernomen van de gemeente Cranendonck. Wethouder Frank Walkate zal de stand van zaken toelichten namens de stuurgroep Station Maarheeze. Naast de gemeente Cranendonck maken het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de provincie Noord-Brabant deel uit van deze stuurgroep.

De resultaten van een (technisch) haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door ProRail, worden ook rond deze tijd verwacht. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen rond het station Maarheeze zal dit een buitengewoon interessante avond zijn.

De voorlichtingsavond is op 4 juli aanstaande en begint om 19.30 uur in De Smeltkroes te Maarheeze.Eindhovens Dagblad 27-03-2007

Station Maarheeze kan vóór 2009

MAARHEEZE – Binnen drie maanden zal de beslissing vallen of het station Maarheeze er komt of niet. In mei moet de haalbaarheids- en planstudie gereed zijn, waarna de betrokken partijen (onder meer provincie, NS, ProRail en de gemeente Cranendonck) het licht op groen kunnen zetten. Als dat gebeurt, dan is de kans groot dat het station in december volgend jaar gereed is.

Op het moment hebben drie partijen geld toegezegd voor de komst van een treinstation nabij bedrijventerrein Den Engelsman in Maarheeze. De provincie Noord-Brabant heeft 1,25 miljoen euro toegezegd, het regiobestuur SRE een miljoen en de gemeente Cranendonck vijfhonderdduizend euro. De totale kosten voor het station zijn nog niet duidelijk, maar een eerste globale schatting gaat uit van zeven miljoen euro.

Komende maand presenteert de gemeente haar plan van aanmak omtrent het station. Cranendonck zal onder meer nog moeten zorgen voor bouwvergunningen en grondaankopen voor de stationslocatie. Wanneer het ministerie akkoord gaat en de NS het in de dienstregeling ingepast krijgt, kunnen de eerste passagierstreinen in januari 2009 gaan rijden.

Komende maand presenteert de gemeente haar plan van aanmak omtrent het station. Cranendonck zal onder meer nog moeten zorgen voor bouwvergunningen en grondaankopen voor de stationslocatie. Wanneer het ministerie akkoord gaat en de NS het in de dienstregeling ingepast krijgt, kunnen de eerste passagierstreinen in januari 2009 gaan rijden.

Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 23-03-2007

Opening station Maarheeze in december 2008

De gemeente Cranendonck heeft het Plan van Aanpak ‘Station Maarheeze’ voorgelegd aan de gemeenteraad. Er is een projectteam opgezet met als doel de realisatie van het station in december 2008.

Het plan is gepresenteerd naar aanleiding van bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn in oktober 2006. Provincie Noord-Brabant, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en gemeente Cranendonck zijn toen overeengekomen een projectorganisatie op te zetten, onder leiding van Cranendonck. De partijen hebben uitgesproken het station te willen realiseren op locatie Driebos in Maarheeze, met ingang van de dienstregeling 2009 (december 2008).

Tevens is toen afgesproken dat de provincie namens de projectgroep ProRail opdracht zou geven een haalbaarheids- en planstudie voor het station te doen. Het resultaat van dit onderzoek wordt in mei 2007 verwacht. Dan volgt een beslismoment (go / no go), waarna ProRail gevraagd zal worden een planstudie (voorlopig ontwerp) te maken. De planstudie zal gereed zijn in september 2007.

Tegelijk met het voorbereiden van de planstudie door ProRail, zal de planologische procedure (o.a. bestemmingsplan en aankoop gronden) door de gemeente Cranendonck worden gestart. De vooronderzoeken ten behoeve van deze procedure zijn reeds begonnen.

Er wordt een sterke relatie gelegd met de geplande ombouw van de Randweg Eindhoven vanaf 2008 en de verbreding van de A2 Budel-Leenderheide. Er wordt nagegaan of het station versneld kan worden aangelegd middels financiering vanuit de ‘Fileproof’-studie.

Om te komen tot een realisatie van het station in december 2008, is de navolging van de tijdsplanning cruciaal. Deze bestaat uit een aantal fasen en bevat de volgende mijlpalen:

  • Plan van Aanpak Cranendonck (jan/feb 2007)
  • Haalbaarheidsstudie ProRail gereed (mei 2007)
  • Bestuurlijk overleg go / no go (mei/juni 2007)
  • Start planstudie ProRail (juni 2007)
  • Planstudie gereed (september 2007)
  • Beschikkingsaanvraag naar minister (september 2007)
  • Akkoord dienstregeling NS (sept 2007 - jan 2008)
  • Beschikking minister (jan 2008)
  • Verlening bouwvergunning en aanbesteding (feb 2008)
  • Gereed jan 2009

Het Plan van Aanpak ‘Station Maarheeze’ zal op 2 april a.s. besproken worden in de beleidscommissie van de gemeente Cranendonck. Geïnteresseerden kunnen het volledige stuk downloaden van het raadsinformatiesysteem van de gemeente Cranendonck of van de website van Stichting Station Maarheeze.Nieuwsbrief Stichting Station Maarheeze 23-03-2007

Provincie en SRE houden vinger aan de pols

Als onderdeel van haar werkzaamheden spreekt Stichting Station Maarheeze regelmatig met diverse partijen, waaronder gemeente Cranendonck, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en provincie Noord-Brabant.

Op 2 maart jl. hebben we een kennismakingsgesprek gehad met SRE-portefeuillehouder Erik van Merrienboer, tevens wethouder van Eindhoven. Van Merrienboer benadrukte het belang van de P+R (parkeren en reizen) functie van het station, tijdens en na de ombouw van de Randweg Eindhoven. Realisatie van het station eind 2008 is hiervoor essentieel. In het Eindhovens Dagblad van 22 maart jl. voegde de Eindhovense wethouder hier aan toe dat in Eindhoven zelf geen ruimte is voor een transferium. Bovendien heeft de automobilist al een deel van de files achter de rug bij het bereiken van Eindhoven, aldus Van Merrienboer.

Daarnaast heeft de Stichting gesproken 9 maart jl. met Joost van Gils, directielid Economie & Mobiliteit van de provincie Noord-Brabant. Ook hij onderschreef de noodzaak het station in december 2008 te realiseren. Het station is inmiddels opgenomen in de plannen voor OV-Netwerk Brabantstad en er is geld gereserveerd. De rol van de provincie als autoriteit op het gebied van spoor is ook benadrukt; de provincie onderhoudt de contacten met de spoorsector.

In mei pleiten Van Gils en Van Merrienboer in een gesprek met minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) voor financiering vanuit de ‘Fileproof’-studie in verband met de geplande werkwerkzaamheden in de regio.Eindhovens Dagblad 22-03-2007

Wethouder Eindhoven maakt zich hard voor station in Maarheeze

door onze correspondent Geert van Elten

EINDHOVEN - De Eindhovense wethouder E. van Merrienboer wil volgend jaar het treinstation in Maarheeze in bedrijf zien, samen met een transferium. Dat zei hij gisterenavond tijdens de jaarvergadering van Trefpunt Groen Eindhoven in Eindhoven.

Van Merrienboer, ook in het SRE verantwoordelijk voor verkeer en vervoer, vertelde dat BrabantStad (de vijf grootste steden in de provincie) de noodzaak voor een station inziet. Hij wees de aanwezigen op de extra voorzieningen voor het openbaar vervoer tijdens de ombouw van de randweg A10 rond Amsterdam. "Daar blijkt dat na afloop vier procent van de weggebruikers de auto definitief heeft laten staan. Een dergerlijk effect kunnen wij ook bereiken bij de verbreding van de A2 de komende jaren." De verwachting is dat die vier jaar durende ombouw to meer files leidt.

De PvdA-bestuurder merkt op dat transferia op Eindhovens grondgebied niet haalbaar zijn. "Daar is weinig ruimte en je moet al snel de hoogte in, wat het heel duur maakt. Bovendien heb je daar al een deel van de files gehad.".

Na afloop van de vergadering wilde hij zijn enthousiasme wel toelichten: "In Maarheeze kun je volstaan met een lap asfalt bij het industrieterrein. NS is al akkoord. De voorwaarde is duizend reizigers per dag, dat gaat lukken. Alleen ProRail is een wat logger apparaat."

Met het transferium wil Van Merrienboer mensen op weg naar Eindhoven tot de trein verleiden, maar ook reizigers richting Randstad die op de radio horen dat ze verderop vast komen te staan.